PÜRRƏNG

s. dark coloured; ~ çay strong tea

PÜNHANLIQ
PÜRRƏNGLİK

Digər lüğətlərdə