XƏNDAN FARS

1. Gülən, üzügülər, şən.
2. Məcazi mənada: klassik şeirdə gözəlin üzü açılmış gülə bənzədilir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Açılıbdı sinən gülü,

Dönübdü xəndana, Nigar!

Şirnən tülkünün nə işi,

Girəydi meydana, Nigar!

                 (“Koroğlunun İstanbul səfəri”)

XƏNDAN FARS
XƏNDƏ FARS

Значение слова в других словарях