ZƏMANƏ ADAMI

dövrün nəbzini tutan, hər şeyə uyğunlaşan adam.

ZƏİF NÖQTƏ
ZƏMANƏ İLƏ AYAQLAŞMAQ