Üzən əsaslar

dəniz və okeanların mineral sərvətlərinin faydalı qazıntı ehtiyatlarının mənimsənilməsində işlədilən səyar qurğular. Buraya üzən qazma və istismar qurğuları, neft anbarları, təbi və neft qazlarını mayeləşdirmək üçün platformalar, sualtı neft və qaz kəməri çəkən qurğular və s. qurğular daxildir.
Universal preventor
Üzən qazma qurğuları