ƏXLAQ

\[ər. أخ قُ \]- ictimai şüur formalarından biri. \[alm. – Moral, ing. Morals\]. 1. Müəyyən bir zaman ərzində məlum ictimai qrup, yaxud insan kütləsi tərəfindən mənimsənilən, şəxslərin bir-biri ilə əlaqələrini sistemə salan, nizamlayan ənənəvi davranış qaydalarının, qanunlarının cəmi; yaxud müxtəlif cəmiyyətlərdə və zamanlarda əhatə dairəsi və məzmunu dəyişən əxlaqi dəyərlər məcmusu. 2. Eyni zamanda fəlsəfənin bir qoludur. Ərəbcədəki xulq \[خهك \] sözünün cəmidir.
ƏXİLİK
ƏKS

Значение слова в других словарях