AMİL

\[ər. عبًِ \] - Obyektiv və subyektiv şərtlərdən asılı olaraq həlledici ünsür, yaxud hər hansı bir şərtləndirici. Ərəbcədə mövcud olan amələ \[عًّ\] felindən əmələ gəlmişdir. Hərfi anlamda amil işi görən, məmul isə görülən iş mənasındadır. Əməli yerinə yetirən, işi görən deməkdir. Amillər müxtəlif ortam-larda işlənir; coğrafi amil, iqtisadi amil və s.
ALTRUİZM
AMORALİZM

Значение слова в других словарях