Asfalt, mədən qatranı

naftoidlər qrupuna aid kövrək, amorf madə: bitum və xırdalanmış mineral madələrin qarışığı. Kipidarda və xloroformda həl olur. Ərimə temperaturu 50- 600C-dir. Rəngi qara və qonur qaradır. Asfalt təbi və süni olur. Təbi asfalt parafinsiz neftlərin oksidləşmə məhsuludur. Süni asfalt üyüdülmüş əhəngdaşının bitumla (13-60%) qarışığıdır. Asfaltın qum, qırmadaş və çınqıla qarışığı asfalt mastikası adlanır, küçələrə, həyətlərə və s. döşəmək üçün və hidrouazovsiya materialı üçün işlədilir.
Almaz aləti
Asfaltenlər