Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • ÜST

  Bu söz üz kəlməsi ilə eyni olub, sonra fərqlənib. Farslar “üst paltarı” yerinə “üz paltarı” (libase ru) işlədirlər

  Tam oxu »
 • ÜSTƏMƏK

  Qabaqlar -ə2 şəkilçisi adlara qoşularaq çoxaltma mənalı feillər düzəldib: üst-ə-mək “увеличивать” anlamında işlədilib

  Tam oxu »
 • ÜSTLÜK

  Üst kəlməsindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÜSTÜN

  Boy-un, üz-ün sözləri göstərir ki, -ün şəkilçisi həm də adlardan ad düzəldib. Üstün sözü üst kökündən və -ün şəkilçisindən ibarətdir (sərin tipli sözl

  Tam oxu »
 • ÜSUL

  Ərəbcədir, əsl sözünün cəmidir. Əsl – kök, mənbə kimi mənalarda işlədilir, üsul indi metod anlamını əks etdirir

  Tam oxu »
 • ÜŞÜMƏK

  Qış və üşümək sözləri eyni kökdən törəyib. Belə zənn etmək olar ki, sözün tarixi yaş kəlməsi ilə bağlıdır, yaş isə su (caş şəklində olub), yağış (çağı

  Tam oxu »
 • ÜŞÜNMƏK

  Ehtimal olunur ki, qış sözü ilə qohumdur. Əsli qış-tı-maq kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÜTMƏK

  Qədim mənası “гладить” deməkdir. “Od”, “isti” anlamı ilə bağlıdır. Ütü ondan düzəlmiş ismdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ÜTÜK

  Dialektlərdə “filankəs ütüyün biridir” cümləsi işlədilir. Mənbələrdə ötök sözü “kasıb” mənasında qeydə alınıb

  Tam oxu »
 • ÜY

  Oynaq mənasında işlədilir (barmağın üyləri...), “aşıq”, “birləşmə”, “buğum” demək­dir. Həm üy, həm də oynaq eyni kökə malikdir

  Tam oxu »
 • ÜYÜŞMƏK

  Uy-uş-maq kimi olub, mənası “qatılaşmaq” deməkdir. Bişmiş südə çalası (maya) qatırlar, bir müddət sonra süd üyüşür, qatıq olur

  Tam oxu »
 • ÜYÜTMƏK

  Etimonu üy (молоть) sözüdür. Həmin feil, ehtimal ki, ovmaq (xırda­lamaq) sözünün dəyişmiş formasıdır

  Tam oxu »
 • ÜZ VERMƏK

  “Üz verəndə astar da istəyir” deyirik. Buradakı üz sözü üst sözü ilə qo­humdur: “üstünü verəndə altını da istəyir” deməkdir

  Tam oxu »
 • ÜZ VURMAQ

  “Mən ölüm”, “acizanə xahiş” mənalarını əks etdirir. Xahiş zamanı adam əlini üzünə vuraraq, “bu mən ölüm” deyir

  Tam oxu »
 • ÜZEYİR

  Ərəbcə “yardım” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÜZƏNGİ

  Üzük və üzəngi sözləri üzmək feilindən əmələ gəlib: biri qızı ata evindən, 2-ci isə ayağı yerdən üzür

  Tam oxu »
 • ÜZƏNGİLİK

  “Ayağının altının ortası (üzəngiyə qoyulan hissə)”, “ayası” deməkdir. Üzəngi sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ÜZLÜK

  1. Üz sözündəndir (yorğan üzü). 2. Yəhərin qaltağına dəvə, at, öküz və s. gö­­nündən düzəldilən üzdür (“çexol”dur), üz sözündən əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK

  Türkmənlər suda üzməyə yörümək (bəzi türk dillərində isə qaymaq) deyirlər. Quruda yeriməkdən fərqli, olaraq suda “yerimək” üzmək (əsli: ürmək) adlanıb

  Tam oxu »
 • ÜZRƏ

  Üz, üst, üzrə sözləri tarixən eyni kökə malik olub. İndi üz və üst mənaca bir qə­dər fərqlənir. Üzrə sözü üz yer kimi olub, sonra yer sözü şəkiçiləşər

  Tam oxu »
 • ÜZSÜZ

  Üzü alınmış (süd və s.) anlamında işlədilsə də, məcazi mənası “sırtıq”, “abır­sız”, “həyasız” deməkdir

  Tam oxu »
 • ÜZÜK

  Üzmək feilindəndir (qızı ailədən üzür). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÜZÜLMƏK

  Türk dillərində “əzab çəkmək”, “narahat olmaq”, “zəiflik” kimi bir neçə mənası mövcuddur. Sözün əsli əzilmək (parçalanmaq, dağılmaq) feili ilə bağlıdı

  Tam oxu »
 • ÜZÜM

  Çin dilindən keçib (əsli: cüsüm) və tut ağacı (bəzən də meyvə) mənasını əks etdirib. Tuta isə “ipək ağacı”, “qurd (barama, шелковица) ağacı” deyiblər

  Tam oxu »
 • VADAR ETMƏK

  Vadar farsca vadiştən (məcbur etmək) feilinin əsasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • VADİ

  Ərəbcədir, “dərə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • VAĞAN

  Taxıl məhsulu çox yetişir, vaxtında biçilmir və dən yerə tökülür. Buna vağan deyirlər. Mənbələrdə vağanımaq feili var və ruscaya “переспевать” kimi tə

  Tam oxu »
 • VAHAB (VƏHHAB)

  Ərəbcə “səxavətli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • VAXT

  Ərəbcə vəqt kimidir, bizdə dönə (dönüm, dönüş və öy) sözü işlədilib. Öynə sözündə öy kəlməsinin vaxt mənası indi də qalır

  Tam oxu »
 • VALEH

  Ərəbcə “heyran” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • VALİDEYN

  Ərəb sözüdür, Valid, Validə, Mövlud, övlad, təvəllüd sözləri ilə kökdaşdır, doğmaq anlamı ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • VALYUTA

  ital. valuta – hərf. qiyməti, dəyəri olan

  Tam oxu »
 • VANDAL

  V əsrdə Roma imperiyasının qərb əyalətlərinə soxulan və faktiki olaraq bu imperiyanı süquta yetirən german tayfaları olduqca çoxsaylı idilər

  Tam oxu »
 • VANDALİZM

  M.Fasmerin yazdığına görə, Almaniyada vandallar adlı qəbilə olub, 455-ci ildə Romanı məğlub edib və bütün mədəni abidələri dağıdıblar

  Tam oxu »
 • VAR

  Bay forması da olub, varlı mənasında işlədilib.Var-bayağut sözü “состоятельный” anlamını verib. “Baylığa nə darlıq” ifadəsi “varlığa nə darlıq” mənası

  Tam oxu »
 • VARAN-GƏLƏN

  Xana toxuyarkən ərişi nizamlamaq üçün olan ağaca varan-gələn deyirlər. Varmaq (getmək) və gəlmə (qayıtmaq) sözləri əsasında əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • VARI

  Farscadır, varı kimi də işlədilir (halqavarı və s. ), “sayağı”, “kimi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • VARİDAT

  Var kəlməsi ilə əlaqəsi yoxdur. Ərəbcə varid sözü ilə bağlıdır, “mədaxil” mənasında işlədilir. Varid “daxil olmaq”dır, -at isə ərəbcə cəm şəkilçisidir

  Tam oxu »
 • VARİS

  Ərəbcədir, irs, vərəsə sözləri ilə qohumdur. Bizdə oruncu sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • VARTAVAR

  Bəzən dialektlərdə yayın ən isti vaxtına vartavar (vartazar, martazar) deyirlər. Güman edirəm ki, sözün əsli marmamar (“isti və isti”) kimi olub

  Tam oxu »
 • VARYAQLAR

  Qədim Skandinaviyadan indiki rus torpaqlarına IX əsrdə gələn əhalini varyaqlar adlandırıblar. M.Adciyazır ki, indiki ruslar elə həmin varyaqlardır (va

  Tam oxu »
 • VASİF

  Vəsf sözü ilə qohumdur, “vəsf edən (tərifləyən)” deməkdir, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • VASİM

  Ərəbcə “gözəl” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • VASKÇI

  Qərb dialektlərində ayaqqabını rəngləyənə (yağlayana) “vaskçı” deyirlər, rusca vaksa sözünün təhrifi ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • VASVASI

  Ərəbcədir, vəsvasa“aldatma” demək olub. Bəzi mənbələrdə ərəb mənşəli hesab olunur və “şübhə” anlamında, bəzilərində fars sözü kimi verilir və “глупый”

  Tam oxu »
 • VATERLOO

  Napoleon Bonapart 1799-cu ildə ildırım sürəti ilə həyata keçirdiyi çevriliş nəticəsində Fransa hökumətinin başına keçdi və 1804-cü ildə Fransa imperat

  Tam oxu »
 • VATSAP

  ing. WatsApp

  Tam oxu »
 • VATTA

  alm. watten < holl. wadden – sahilboyu dayazlıqlar

  Tam oxu »
 • VAYBER

  ing. Viber < vibe – energetika, hiss

  Tam oxu »
 • VAYFAY

  ing. Wi-Fi < Wireless Fidelity – «naqilsiz dəqiqlik» ifadəsində sözlərin ilk hərf­lərindən yaradılmış abreviatura

  Tam oxu »