VAR

Bay forması da olub, varlı mənasında işlədilib.Var-bayağut sözü “состоятельный” anlamını verib. “Baylığa nə darlıq” ifadəsi “varlığa nə darlıq” mənasını əks etdirib. Qidalanmaq, bəslənmək, faydalanmaq mənasını verən barğımaq feili möv­cüd­dur. Səni bay olmayasan cümləsi var: “ev-eşik sahibi olmayasan” mənasını verir. Cümlədə xəbər olan, dilçilikdə xəbəri əvəzlik (və ya predikativ söz) adlandırılan var kəlməsinin yuxarıdakı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Var (dövlət)bay (bəy) eyni sözün dəyişmiş formalarıdır. Deməli, bəy kəlməsi bəyənmək feili ilə yox, varlı (olmaq) anlamı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

VANDALİZM
VARAN-GƏLƏN

Digər lüğətlərdə