Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • BLOK

  BLOK I is. [ fr. ] Dövlətlərarası, partiyalararası ittifaq; birlik. BLOK II is. [ ing. ] tex. Ağır şeyləri qaldırmaq üçün sadə mexanizm

  Tam oxu »
 • BOĞAZ

  BOĞAZ I is. anat. Boyunun, qida borusunun başı və nəfəs yollarının yerləşdiyi ön hissəsi. Boğazını cırırdı, yadlar millət adından (S

  Tam oxu »
 • BOĞAZLIQ

  BOĞAZLIQ I is. Boğaza sarınan şal və ya boğaza keçirilən qadın zinəti. Gəldiyev əlini boğazlığına atdı, düzəltdi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • BOKS

  BOKS I is. [ ing. ] idm. Əllərə xüsusi əlcəklər geyilərək, müəyyən qayda ilə icra edilən yumruq döyüşündən ibarət idman növü

  Tam oxu »
 • BORC

  BORC I is. Qaytarmaq şərti ilə alınan, ya birinə verilən pul və s. BORC II is. Vəzifə. Borcunu bilməyənlər həqiqətdən gen olar (B

  Tam oxu »
 • BORCLU

  BORCLU I is. Borcu olan, başqasından borc almış olan. Hacı Bayram indiyədək bu camaatın qanını soyubdur

  Tam oxu »
 • BOŞ

  BOŞ I sif. İçində heç bir şeyi olmayan. Boş kürsü ilə nə qədər çalışdım bir şey çıxmadı (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • BOY

  BOY I is. Bədənin uzunluğu; qədd-qamət. Bir balaca boyu var; Ev dolusu toyu var (Tapmaca) BOY II is. folk

  Tam oxu »
 • BOYA

  BOYA I is. Bir şeyə müəyyən rəng vermək, yaxud rəsm çəkmək üçün işlədilən rəng maddəsi; rəng. Ətli dodaqlarına elə bil çəhrayı boya sürtmüşdü (Anar)

  Tam oxu »
 • BOYLU

  BOYLU I sif. Ucaboy, boylu-buxunlu, qədd-qamətli. Sona hündür boylu, gülümsər, gözəl, tən yerişli, şux gülüşlü bir qız idi (C

  Tam oxu »
 • BOZ

  BOZ I is. Dişi qırqovul. BOZ II is. dan. Dəmrova oxşar dəri xəstəliyi, keçəllik. Uşağın başında boz var, onu həkimə göstərmək lazımdır

  Tam oxu »
 • BOZAQ

  BOZAQ I is. bot. Şoran torpaqlarda bitən birillik yem bitkisi. BOZAQ II is. zool. Qabayunlu Azərbaycan qoyun cinsi

  Tam oxu »
 • BÖLMƏ

  BÖLMƏ I is. riyaz. Bir sayda neçə dəfə başqa say olduğunu bilmə əməli. Bölmə cədvəli. BÖLMƏ II is. hərb

  Tam oxu »
 • BÖLÜK

  BÖLÜK I is. hərb. Piyada və bəzi xüsusi qoşun hissələrində batalyon tərkibinə daxil olan əsgəri hissə; rota

  Tam oxu »
 • BÖYÜR

  BÖYÜR I is. Bədənin çiyindən ombaya qədər olan sağ və sol tərəfi. Amma mən ayaqlarımı onun qabarıb yatan böyürlərinə elə sıxmışdım ki, qırsaqqız kimi

  Tam oxu »
 • BUCAQ

  BUCAQ I is. Künc, guşə. Qorxusundan bir bucağa qısılar; Dinə bilməz, mat-mat baxar, ağlarsan (M.P.Vaqif)

  Tam oxu »
 • BULAMAQ

  BULAMAQ I f. Batırmaq, çirkləndirmək. Elxan girdi palçığa; Üstbaşını buladı (T.Elçin). BULAMAQ II f. Tərpətmək, yellətmək

  Tam oxu »
 • BULANMAQ

  BULANMAQ I f. Batmaq, kirlənmək, duruluğunu itirmək. Yaralı alqana boyanmış idim; Yıxılıb torpağa bulanmış idim (A

  Tam oxu »
 • BULUD

  BULUD I is. Havada toplanan kəsifləşmiş su buxarı, yığını. Buludlar axışır səmayə lay-lay; Sönür göy üzündə rəngi solmuş ay (B

  Tam oxu »
 • BULUDLU

  BULUDLU I sif. Buludla örtülmüş. ...Buludlu səmada tutqun görünən günəş aşağıya enməkdə idi (M.Cəlal)

  Tam oxu »
 • BURUQ

  BURUQ I is. Neft və yaxud mədən suları çıxarmaq üçün xüsusi üsullarla qazılan quyu. Gecə ay nur səpərkən buruqlar meşəsinə; Qulaq verdi ney çalan külə

  Tam oxu »
 • BURUN

  BURUN I is. anat. İnsan və heyvanların üzündə iybilmə və tənəffüs orqanı. BURUN II is. coğr. Qurunun sivri bucaq şəklində dənizə, gölə və ya çaya uzan

  Tam oxu »
 • BÜRÜNCƏK

  BÜRÜNCƏK I is. Bürünməyə yarayan örtü, üst paltarı. Bu gecə məndən yatdı yoxdu, gərək bir bürüncək götürəm (C

  Tam oxu »
 • CAĞ

  CAĞ I is. Çəpər, hasar. Bu bağın cağını niyə söküb yandırmırsınız? (Çəmənzəminli). CAĞ II is. Arabanın yanları

  Tam oxu »
 • CALAMAQ

  CALAMAQ I f. Peyvənd etmək; bağlamaq. Keçən günə gün çatmaz, calasan günü günə (Ə.Haqverdiyev). CALAMAQ II f

  Tam oxu »
 • CAN

  CAN I is. [ fars. ] Bədən. Arif olan, bir od düşüb canıma; Əridib döndərir a yağa məni (Aşıq Ələsgər)

  Tam oxu »
 • CANLI

  CANLI I sif. Güclü, qüvvətli, sağlam; yoğun. CANLI II is. Diri, ölməmiş. Xəzərdə canlı varmış; Onu ikiayaqlı canlılar; Qırıb qurtarmış (M

  Tam oxu »
 • CƏBR

  CƏBR I is. [ ər. ] riyaz. Riyaziyyat elmlərindən birinin adı. Bu cəbr, həndəsə bilməm nə demək? Uğraşan beynini incitmiş olur (H

  Tam oxu »
 • CƏMİYYƏT

  CƏMİYYƏT I is. [ ər. ] Birlik, ittifaq. Əhməd Cavad ədəbiyyat cəmiyyətinin məsul katibi idi. CƏMİYYƏT II is

  Tam oxu »
 • CƏNG

  CƏNG I is. [ fars. ] Vuruş, döyüş. Düzəldirlər top, tüfəng; Etmək üçün yarım cəng (M.Müşfiq). CƏNG II is

  Tam oxu »
 • CƏNGİ

  CƏNGİ I is. [ fars. ] mus. Qəhrəmanlıq və cəngavərlik ruhunu ifadə edən gümrah və şən musiqi əsəri. Koroğlunun cəngi havası dağlara, dərələrə səs sald

  Tam oxu »
 • CIR

  CIR I sif. Yabanı. Məclis qaynaşır; cır arı yuvası kimi (R.Rza). CIR II sif. Ciyiltili, zingiltili. Vallah, cır səsindən qulağımız batdı (S

  Tam oxu »
 • CIZIQ

  CIZIQ I is. Xətt. Cürbəcür cızıqlar və dairələr çəkilmiş bir lövhədə fabrikin illik planı və məhsulun hansı şəhərlərə göndərildiyi göstərilmişdi (Anar

  Tam oxu »
 • CİLD

  CİLD I is. [ ər. ] Üz, qabıq. Qara cilddə çap eləyin kitabımı; Məndən sonra (M.Araz). CİLD II is. [ ər

  Tam oxu »
 • CİRƏ

  CİRƏ I is. Pay, norma. ..Cahan xanım son aylar onun özünü də sıxışdırmağa, cirə ilə dolandırmağa başlamışdı (M

  Tam oxu »
 • CÖVHƏR

  CÖVHƏR I is. [ ər. ] Mahiyyət, əsas maya. Asəf Zeynallının istedadının mayasında əsil sənət cövhəri var idi

  Tam oxu »
 • CÜMLƏ

  CÜMLƏ I is. [ ər. ] qram. Bitmiş bir fikir ifadə edən söz və ya söz birləşmələrindən ibarət dil vahidi

  Tam oxu »
 • CÜRƏ

  CÜRƏ I is. zool. Ördəyəoxşar kiçik su quşu. CÜRƏ II is. Forma, növ. Yox, insanlar anadan bir cürə doğulmayır (Ə

  Tam oxu »
 • CÜT

  CÜT I is. köhn. Yeri şumlayıb əkin əkmək üçün kənd təsərrüfat aləti və ona qoşulan heyvan birlikdə cüt adlanır

  Tam oxu »
 • CÜYÜR

  CÜYÜR I is. zool. Ceyranabənzər heyvan. Boynunu irəli uzadıb sərtliklə bükən, şaxəli buynuzlarını oynadan cüyür bizə sarı gəlir

  Tam oxu »
 • ÇAĞ

  ÇAĞ I is. Vaxt, müddət. Vurun, vurun alçağı; Keçmiş verginin çağı (M.Müşfiq). ÇAĞ II sif. Kefi yaxşı olan, əhvali-ruhiyyəsi saz olan

  Tam oxu »
 • ÇAXMAQ

  ÇAXMAQ I is. Tüfəngin atəş açmaq üçün yararlı hissəsi. Neçə güllə xəznədədir; Neçə qundaq sinədədir; Neçə barmaq çaxmaqdadır (B

  Tam oxu »
 • ÇAL

  ÇAL I is. Çəpər, hasar. Gələn yox, gətirən yox; Batıb çalı, çəpəri (H.Arif). ÇAL II sif. Saçı ağarmış, qocalmış

  Tam oxu »
 • ÇALA

  ÇALA I is. Çuxur, çökək. Maşın, balaca bir çalada dirəndi (Ə.Mirzəcəfərli). ÇALA II is. Yuva. Gələrsən-görərsən qalası qalır; Daşında kəkliyin çalası

  Tam oxu »
 • ÇALASI

  ÇALASI I is. Qatıq mayası. Çalasısız qatıq olmaz (Ata. sözü). ÇALASI II is. Aravuran, araqarışdıran. Mən onu tanıyıram

  Tam oxu »
 • ÇALĞI

  ÇALĞI I is. mus. Musiqi. Əmimgilin qapısında üç gün, üç gecə çalğı səsləri kəsilmədi (M.İbrahimov). ÇALĞI II is

  Tam oxu »
 • ÇALMAQ

  ÇALMAQ I f. Musiqi alətini hərəkətə gətirmək. Hava ifa eləmək. Şair dostum, çaldığın saz; Eldən ayrı səs ucaltmaz… (M

  Tam oxu »
 • ÇANAQ

  ÇANAQ I is. anat. İnsanın taz sümüyü, çanaq sümüyü. ÇANAQ II is. Taxta kasa. Çanağı başında sındı (Ata

  Tam oxu »
 • ÇAP

  ÇAP I is. Mətbəə. Çap maşını. ÇAP II f. Yarmaq, doğramaq. Dağları çapmağa yaranmış insan! (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • ÇAPMAQ

  ÇAPMAQ I f. Səyirtmək, bərk sürmək. Tapdıqgil də onun arxasınca dördnala çapdılar (İ.Şıxlı). ÇAPMAQ II f

  Tam oxu »