Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • BUCAQ

  BUCAQ I is. Künc, guşə. Qorxusundan bir bucağa qısılar; Dinə bilməz, mat-mat baxar, ağlarsan (M.P.Vaqif)

  Tam oxu »
 • BULAMAQ

  BULAMAQ I f. Batırmaq, çirkləndirmək. Elxan girdi palçığa; Üstbaşını buladı (T.Elçin). BULAMAQ II f. Tərpətmək, yellətmək

  Tam oxu »
 • BULANMAQ

  BULANMAQ I f. Batmaq, kirlənmək, duruluğunu itirmək. Yaralı alqana boyanmış idim; Yıxılıb torpağa bulanmış idim (A

  Tam oxu »
 • BULUD

  BULUD I is. Havada toplanan kəsifləşmiş su buxarı, yığını. Buludlar axışır səmayə lay-lay; Sönür göy üzündə rəngi solmuş ay (B

  Tam oxu »
 • BULUDLU

  BULUDLU I sif. Buludla örtülmüş. ...Buludlu səmada tutqun görünən günəş aşağıya enməkdə idi (M.Cəlal)

  Tam oxu »
 • BURUQ

  BURUQ I is. Neft və yaxud mədən suları çıxarmaq üçün xüsusi üsullarla qazılan quyu. Gecə ay nur səpərkən buruqlar meşəsinə; Qulaq verdi ney çalan külə

  Tam oxu »
 • BURUN

  BURUN I is. anat. İnsan və heyvanların üzündə iybilmə və tənəffüs orqanı. BURUN II is. coğr. Qurunun sivri bucaq şəklində dənizə, gölə və ya çaya uzan

  Tam oxu »
 • BÜRÜNCƏK

  BÜRÜNCƏK I is. Bürünməyə yarayan örtü, üst paltarı. Bu gecə məndən yatdı yoxdu, gərək bir bürüncək götürəm (C

  Tam oxu »
 • CAĞ

  CAĞ I is. Çəpər, hasar. Bu bağın cağını niyə söküb yandırmırsınız? (Çəmənzəminli). CAĞ II is. Arabanın yanları

  Tam oxu »
 • CALAMAQ

  CALAMAQ I f. Peyvənd etmək; bağlamaq. Keçən günə gün çatmaz, calasan günü günə (Ə.Haqverdiyev). CALAMAQ II f

  Tam oxu »
 • CAN

  CAN I is. [ fars. ] Bədən. Arif olan, bir od düşüb canıma; Əridib döndərir a yağa məni (Aşıq Ələsgər)

  Tam oxu »
 • CANLI

  CANLI I sif. Güclü, qüvvətli, sağlam; yoğun. CANLI II is. Diri, ölməmiş. Xəzərdə canlı varmış; Onu ikiayaqlı canlılar; Qırıb qurtarmış (M

  Tam oxu »
 • CƏBR

  CƏBR I is. [ ər. ] riyaz. Riyaziyyat elmlərindən birinin adı. Bu cəbr, həndəsə bilməm nə demək? Uğraşan beynini incitmiş olur (H

  Tam oxu »
 • CƏMİYYƏT

  CƏMİYYƏT I is. [ ər. ] Birlik, ittifaq. Əhməd Cavad ədəbiyyat cəmiyyətinin məsul katibi idi. CƏMİYYƏT II is

  Tam oxu »
 • CƏNG

  CƏNG I is. [ fars. ] Vuruş, döyüş. Düzəldirlər top, tüfəng; Etmək üçün yarım cəng (M.Müşfiq). CƏNG II is

  Tam oxu »
 • CƏNGİ

  CƏNGİ I is. [ fars. ] mus. Qəhrəmanlıq və cəngavərlik ruhunu ifadə edən gümrah və şən musiqi əsəri. Koroğlunun cəngi havası dağlara, dərələrə səs sald

  Tam oxu »
 • CIR

  CIR I sif. Yabanı. Məclis qaynaşır; cır arı yuvası kimi (R.Rza). CIR II sif. Ciyiltili, zingiltili. Vallah, cır səsindən qulağımız batdı (S

  Tam oxu »
 • CIZIQ

  CIZIQ I is. Xətt. Cürbəcür cızıqlar və dairələr çəkilmiş bir lövhədə fabrikin illik planı və məhsulun hansı şəhərlərə göndərildiyi göstərilmişdi (Anar

  Tam oxu »
 • CİLD

  CİLD I is. [ ər. ] Üz, qabıq. Qara cilddə çap eləyin kitabımı; Məndən sonra (M.Araz). CİLD II is. [ ər

  Tam oxu »
 • CİRƏ

  CİRƏ I is. Pay, norma. ..Cahan xanım son aylar onun özünü də sıxışdırmağa, cirə ilə dolandırmağa başlamışdı (M

  Tam oxu »
 • CÖVHƏR

  CÖVHƏR I is. [ ər. ] Mahiyyət, əsas maya. Asəf Zeynallının istedadının mayasında əsil sənət cövhəri var idi

  Tam oxu »
 • CÜMLƏ

  CÜMLƏ I is. [ ər. ] qram. Bitmiş bir fikir ifadə edən söz və ya söz birləşmələrindən ibarət dil vahidi

  Tam oxu »
 • CÜRƏ

  CÜRƏ I is. zool. Ördəyəoxşar kiçik su quşu. CÜRƏ II is. Forma, növ. Yox, insanlar anadan bir cürə doğulmayır (Ə

  Tam oxu »
 • CÜT

  CÜT I is. köhn. Yeri şumlayıb əkin əkmək üçün kənd təsərrüfat aləti və ona qoşulan heyvan birlikdə cüt adlanır

  Tam oxu »
 • CÜYÜR

  CÜYÜR I is. zool. Ceyranabənzər heyvan. Boynunu irəli uzadıb sərtliklə bükən, şaxəli buynuzlarını oynadan cüyür bizə sarı gəlir

  Tam oxu »
 • ÇAĞ

  ÇAĞ I is. Vaxt, müddət. Vurun, vurun alçağı; Keçmiş verginin çağı (M.Müşfiq). ÇAĞ II sif. Kefi yaxşı olan, əhvali-ruhiyyəsi saz olan

  Tam oxu »
 • ÇAXMAQ

  ÇAXMAQ I is. Tüfəngin atəş açmaq üçün yararlı hissəsi. Neçə güllə xəznədədir; Neçə qundaq sinədədir; Neçə barmaq çaxmaqdadır (B

  Tam oxu »
 • ÇAL

  ÇAL I is. Çəpər, hasar. Gələn yox, gətirən yox; Batıb çalı, çəpəri (H.Arif). ÇAL II sif. Saçı ağarmış, qocalmış

  Tam oxu »
 • ÇALA

  ÇALA I is. Çuxur, çökək. Maşın, balaca bir çalada dirəndi (Ə.Mirzəcəfərli). ÇALA II is. Yuva. Gələrsən-görərsən qalası qalır; Daşında kəkliyin çalası

  Tam oxu »
 • ÇALASI

  ÇALASI I is. Qatıq mayası. Çalasısız qatıq olmaz (Ata. sözü). ÇALASI II is. Aravuran, araqarışdıran. Mən onu tanıyıram

  Tam oxu »
 • ÇALĞI

  ÇALĞI I is. mus. Musiqi. Əmimgilin qapısında üç gün, üç gecə çalğı səsləri kəsilmədi (M.İbrahimov). ÇALĞI II is

  Tam oxu »
 • ÇALMAQ

  ÇALMAQ I f. Musiqi alətini hərəkətə gətirmək. Hava ifa eləmək. Şair dostum, çaldığın saz; Eldən ayrı səs ucaltmaz… (M

  Tam oxu »
 • ÇANAQ

  ÇANAQ I is. anat. İnsanın taz sümüyü, çanaq sümüyü. ÇANAQ II is. Taxta kasa. Çanağı başında sındı (Ata

  Tam oxu »
 • ÇAP

  ÇAP I is. Mətbəə. Çap maşını. ÇAP II f. Yarmaq, doğramaq. Dağları çapmağa yaranmış insan! (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • ÇAPMAQ

  ÇAPMAQ I f. Səyirtmək, bərk sürmək. Tapdıqgil də onun arxasınca dördnala çapdılar (İ.Şıxlı). ÇAPMAQ II f

  Tam oxu »
 • ÇARPAZ

  ÇARPAZ I is. İlgək; bənd; düymə. Çuxanın qaytanları, düymələri qırıq-qırıq oldu. Çarpazlardan biri onun dırnağına keçdi (İ

  Tam oxu »
 • ÇAŞ

  ÇAŞ I sif. Çəp, əyri, yan. Deyir, kaş sən çaş, çopur olaydın, mənim də canım rahat olaydı (Anar). ÇAŞ II f

  Tam oxu »
 • ÇATMA

  ÇATMA I is. Tüfənglərin baş-başa çatılması, yığılması. Əhəd çatmanı qucaqlayıb uzandı, elə bil sinəsi ilə onları düşməndən qoruyurdu

  Tam oxu »
 • ÇATMAQ

  ÇATMAQ I f. Yetişmək, öndə gedənlərə yaxınlaşmaq. Ancaq gələnlər ona çatıb atları yanaşı sürdülər (İ

  Tam oxu »
 • ÇAY

  ÇAY I is. coğr. Qurunun səthində dərə üzrə daima və ya ilin çox hissəsində axan su. Qoca Nəbatinin eşqi, arzusu; O gün batmadımı Arpa çayında? (B

  Tam oxu »
 • ÇEVİRMƏK

  ÇEVİRMƏK I f. Döndərmək. Yoxsa, yerin altı üstünə çevrilər, hər şey məhv olub gedər (C.Gözəlov). ÇEVİRMƏK II f

  Tam oxu »
 • ÇƏKİ

  ÇƏKİ I is. Ağırlıq ölçmə. Çəkidə və qiymətdə müştərilərə kələk gəlmək Xeybərin olub sümük azarı (C.Gözəlov)

  Tam oxu »
 • ÇƏKMƏ

  ÇƏKMƏ I is. Uzunboğaz ayaqqabı. Neçə-neçə ölkənin; Tozlarına bulandı çəkmələr! (B.Vahabzadə). ÇƏKMƏ II is

  Tam oxu »
 • ÇƏKMƏK

  ÇƏKMƏK I f. Dartmaq. Kababı hərə bir tərəfə çəkirdi. ÇƏKMƏK II f. Qaldırmaq. Zurnaçılar cuşa gəlib daha da zilə çəkirdilər (İ

  Tam oxu »
 • ÇƏLİK

  ÇƏLİK I is. Əlağacı, əsa. – Bax bunun kimi! – deyə keçisaqqal cəld ayağa durub çəliyini ona göstərdi (S

  Tam oxu »
 • ÇƏMƏN

  ÇƏMƏN I is. Gül-çiçək olan yer. Şərbətlərdən içə-içə; Gedirdilər o taydakı çəmənə (M.Əliyev). ÇƏMƏN II is

  Tam oxu »
 • ÇƏN

  ÇƏN I is. Mayeləri saxlamaq üçün böyük qab. Su buraya yığılıb güclü nasosla nəhəng çəndən bayıra vurulacaq

  Tam oxu »
 • ÇƏNG

  ÇƏNG I is. [ fars. ] Üçbucaq şəklində simli, dartımlı musiqi aləti. ÇƏNG II is. Dili tutulma, nitqi quruma; keyləşmə, qıc olma

  Tam oxu »
 • ÇƏNGİ

  ÇƏNGİ I is. [ fars. ] Dəf çalıb nəğmə oxuya-oxuya oynayan rəqqasə. Çənginin qazandığı ənlik-kirşana gedər (Ata

  Tam oxu »
 • ÇƏNLİ

  ÇƏNLİ I sif. Dumanlı. Çənli bir payız səhəri idi (H.Nəzərli). ÇƏNLİ II sif. Çəlləkli. Yay olanda bağlar arası yolla çənli maşınların əlindən tərpənmək

  Tam oxu »