Словарь омонимов азербайджанского языка

 • SƏDƏF

  SƏDƏF I is. [ ər. ] zool. İçindən inci çıxan dəniz böcəyi. Külək sədəfləri vurub sahilə çıxarmışdı. SƏDƏF II is

  Полностью »
 • SƏFƏR

  SƏFƏR I is. [ ər. ] Səyahət. Güvənib əhlə olmadan faxir; Bakıya eylədim səfər axir (M.Ə.Sabir). SƏFƏR II is

  Полностью »
 • SƏKSƏN

  SƏKSƏN I say Yetmişdən sonra gələn onluq rəqəmi. Səksəni, doxsanı ötübdü yaşım; Qovğaya düşübdü bəlalı başım (Aşıq Ələsgər)

  Полностью »
 • SƏNDƏL

  SƏNDƏL I is. Ayaqqabı. Əynində qolu gödək yaşıl sətin köynək, parusin şalvar, ayağında köhnə sarı səndəli həyətdəki bostanın alağını eləyirdi (Ə

  Полностью »
 • SƏR

  SƏR I is. [ fars. ] Baş. Boz at, səni sər tövlədə bağlaram; And içirəm, sənə məxmər çullaram (“Qaçaq Nəbi”)

  Полностью »
 • SƏRF

  SƏRF I is. [ ər. ] Xərcləmə. Keyfə sərf eylədim də milyonlar; Yenə dövlətcə etibarım var (H.Cavid). SƏRF II is

  Полностью »
 • SƏRMAYƏ

  SƏRMAYƏ I is. [ fars. ] Maya, kapital. Əlinə bir az sərmayə, bir-iki para kənd keçirmək üçün hər alçaqlığa hazır idi (M

  Полностью »
 • SIX

  SIX I sif. Qalın. Sıx meşədir ətəklərin; Ətirlidir küləklərin (Ə.Kürçaylı). SIX II f. Əzmək, qısmaq. Söyləyin, hər yandan sıxırmı sizi; Qalın daş diva

  Полностью »
 • SIRIMAQ

  SIRIMAQ I f. Tikmək. Pəri nənə nəvəsinə təzə bir yorğan sırıdı. SIRIMAQ II f. Vermək. Ona görə də zornan səni mənə sırıdı (M

  Полностью »
 • SIRT

  SIRT I is. coğr. Yüksəklik. SIRT II is. Omba, arxa, bel. Haydı, minib sırtına yel gedişli atların; Yerdə, göydə, dənizdə oynasın qanadların (M

  Полностью »
 • SIZMAQ

  SIZMAQ I f. Axmaq, damcı-damcı tökülmək. Körpə gördüm dodağından; damla-damla qan sızır (R.Rza). SIZMAQ II f

  Полностью »
 • SİFƏT

  SİFƏT I is. [ ər. ] Üz. Gör necə artırmısan; Sifətinin sayını (Ə.Kürçaylı). SİFƏT II is. [ ər. ] qram

  Полностью »
 • SİFTƏ

  SİFTƏ I is. Satışda hasil olan ilk pul. Siftə səndən, bərəkət Allahdan (Ata. sözü). SİFTƏ II is. zərf Əvvəl, qabaq

  Полностью »
 • SİLK

  SİLK I is. [ ər. ] İctimai təbəqə. Onun hansı silkə mənsub olduğunu müəyyənləşdirmək çətindir. SİLK II f

  Полностью »
 • SİM

  SİM I is. [ fars. ] Simli çalğı alətlərinin teli. Yandırdı simləri qəlbinin odu (O.Sarıvəlli). SİM II is

  Полностью »
 • SİMA

  SİMA I is. [ ər. ] Çöhrə, bəniz, üz. Bu zaman otağa girir bir nəfər; O gözlər, o sima tanışdır sənə (B

  Полностью »
 • SİMLİ

  SİMLİ I sif. Metal teli olan. Dinsin simli kaman, dinsin simli tar; Səndən neçə-neçə igid danışsın (C

  Полностью »
 • SİN

  SİN I is. [ ər. ] Yaş, il. Mirzağa qısaboylu, şişman qarınlı, cücə gözlü, yekə burunlu və qalın dodaqlı, orta sinlərdə bir adam idi (H

  Полностью »
 • SİNİF

  SİNİF I is. [ ər. ] Təbəqə. Nərdə onu yaşadan dünkü parlaq ehtişam; Onu öldürən kəndi sinifinin yolumu? (M

  Полностью »
 • SİRKƏ

  SİRKƏ I is. kim. Turşu. Siz öləsiz, bax, bu dəqiqə sirkə gələcək (C.Məmmədquluzadə). SİRKƏ II is. Bit toxumları

  Полностью »
 • SİSTEM

  SİSTEM I is. [ yun. ] İctimai quruluş forması. SİSTEM II is. [ yun. ] geol. Bir geoloji dövrə aid olan yer qabığı qatları

  Полностью »
 • SİYASƏT

  SİYASƏT I is. [ ər. ] Dövlətin yeritdiyi xətt, onun fəaliyyəti. SİYASƏT II is. [ ər. ] Hiylə, kələk. Ah, Miranşah, Miranşah! Əvət, onda azcıq tədbir v

  Полностью »
 • SOL

  SOL I is. Tərəf, sağın əksi. Qoşun yayılıbdı sola, həm sağa; Mənim bu günümdə gələsən, Nəbi! (“Qaçaq Nəbi”)

  Полностью »
 • SONA

  SONA I is. Vəhşi ördəyin erkəyi. Göydən bir cüt sona endi; Aylı dağın arasına (“Koroğlu”). SONA II is

  Полностью »
 • SONSUZ

  SONSUZ I sif. Uşağı olmayan kişi və ya arvad. SONSUZ II sif. Hədsiz, nəhayətsiz. Ürəklərə od verən; Sonsuz atəş kimiydin (Ə

  Полностью »
 • SONSUZLUQ

  SONSUZLUQ I is. Uşaqsızlıq, uşağı olmamaqlıq. Qızın üzərində qəlblər əsərdi; Ağırdır, ağırdır sonsuzluq dərdi! (Ə

  Полностью »
 • SORMAQ

  SORMAQ I f. Soruşmaq, xəbər almaq. Durnanın qatarı keçəndə bir-bir; Soruram yurdumun halı necədir? (H

  Полностью »
 • SOVET

  SOVET I is. Sosializm cəmiyyətinin siyasi təşkilat forması. SOVET II is. Şura, iclas, müşavirə. Həmin məsələyə sovetdə baxılacaq

  Полностью »
 • SOY

  SOY I is. Cins, kök. Çox oldum davada, doyda; İgid görmədim sən soyda (“Koroğlu”). SOY II is. Nəsil. Dədəm məni öz soyumuzdan bir yetim oğlana nişanla

  Полностью »
 • SOYMAQ

  SOYMAQ I f. Təmizləmək. O, almanı soyub yanındakı qıza verdi. SOYMAQ II f. Talamaq. Koroğlunun dəliləri taciri soyub var-dövlətini kasıblara payladıla

  Полностью »
 • SÖNMƏK

  SÖNMƏK I f. Keçmək. İşıqlar qəflətən söndü. SÖNMƏK II f. Ölmək. Göylərin altında bir günəş sönür (S.Vurğun)

  Полностью »
 • SÖVDA

  SÖVDA I is. [ ər. ] Eşq, məhəbbət. Yox, İmran, bu, ömür-gün sövdasıdır. Əgər sən məni yaxşı tanısan, fikrindən əl çəkərsən (İ

  Полностью »
 • SÖZLƏŞMƏK

  SÖZLƏŞMƏK I f. Dalaşmaq. Mən kişi ilə sözləşirəm (M.İbrahimov). SÖZLƏŞMƏK II f. Vədələşmək. Deyəsən, ay qız, özü də buradadır axı, sözləşmisiniz, hə?

  Полностью »
 • SULU

  SULU I sif. Suyu olan. Çün bunlar bilirdilər ki, mənim əyalımın 4000 desyatin sulu yerini hökumət alıbdır (C

  Полностью »
 • SUMAQ

  SUMAQ I is. bot. Ağac növü. Yaqutun həyətimizdən çıxartdığı sumaq kötükləri də qurtarmışdı (Ə.Əylisli)

  Полностью »
 • SURƏT

  SURƏT I is. [ ər. ] Şəkil, görünüş. Qəhrini çəkdiyim gülün surəti; Sakit xəyalımın gölünə düşdü (M.Müşfiq)

  Полностью »
 • SÜRMƏ

  SÜRMƏ I is. [ fars. ] Qaşa və gözə çəkilən qara rəng. Səhər dura sürmə çəkə gözünə; Birçəklərin həlqə qoya üzünə (M

  Полностью »
 • SÜRMƏK

  SÜRMƏK I f. Çapmaq. Nəbigil atlarını minib iki boy sürməmişdilər, Şəfi bəyi Çay Tumasda gördülər (“Qaçaq Nəbi”)

  Полностью »
 • SÜRÜ

  SÜRÜ I is. Naxır, dəstə. Qatarın qışqırıb ötən zaman; Sürülər, naxırlar qaçıb dağılır (O.Sarıvəlli). SÜRÜ II is

  Полностью »
 • SÜZMƏK

  SÜZMƏK I f. Oynamaq. Al fişənglər göy üzündə çal-çarpaz süzür (O.Sarıvəlli). SÜZMƏK II f. Baxmaq, tamaşa etmək

  Полностью »
 • ŞAH

  ŞAH I is. [ fars. ] Hökmdar. Şah sağ olsun, bu sürüyə; Bəs bir köpək, deyil gərək! (S.Vurğun). ŞAH II is

  Полностью »
 • ŞAX

  ŞAX I is. [ fars. ] Budaq, qol-budaq. Almanı şaxdan üzmə; Bir anlıq baxmaq üçün (H.Arif). ŞAX II is. Ütülü, əzilməmiş

  Полностью »
 • ŞAL

  ŞAL I Baş örtüyü. Bürünübdür gül əndamı; Tirmə şalın saçağına (Ə.Kürçaylı). ŞAL II is. Yun parça, kişmiri

  Полностью »
 • ŞAM

  ŞAM I is. [ fars. ] Axşam; axşam yeməyi. ŞAM II is. [ ər. ] Yandırmaq üçün mumdan hazırlanmış cisim. Yanır saxsı parçasının üstündə bir şam (R

  Полностью »
 • ŞAN

  ŞAN I is. [ ər. ] Şöhrət, ad-san. Yanacaq olsa rəsədxana bizə; Şan verir fənnilə tariximizə (H.Cavid)

  Полностью »
 • ŞANA

  ŞANA I is. [ fars. ] Ağacdan hazırlanmış yabayabənzər kənd təsərrüfat aləti. Cana doymuş kəndlilər yabanı, şananı çəki dedilər (“Qaçaq Nəbi”)

  Полностью »
 • ŞAR

  ŞAR I is. Kürə, Yer kürəsi. Yer şarını bir nar kimi ovcunda sıxsa; Tamahsıyıb, ulduzlara tor atacaqdır (M

  Полностью »
 • ŞƏKƏR

  ŞƏKƏR I is. Qənd. Mağazadan 5 kq şəkər aldım. ŞƏKƏR II is. Xəstəliyin bir növü. O, şəkər xəstəliyinə tutulub

  Полностью »
 • ŞƏKİL

  ŞƏKİL I is. [ ər. ] Rəsm və ya foto rəsmi. Qəzetə anasının şəkli vurulmuşdu (C.Gözəlov). ŞƏKİL II is

  Полностью »
 • ŞƏR

  ŞƏR I is. [ ər. ] Pislik, müsibət, bəla. Ah köprüdükcə şu xain bəşər; Yer üzü daim qusacaq zülmü şər (H

  Полностью »