Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • GƏBƏ

  i. carpet; rug; ~ döşəmək to carpet (d.); sehirli ~ the magic carpet

  Tam oxu »
 • GƏBƏÇİ

  i. bax gəbətoxuyan

  Tam oxu »
 • GƏBƏRDİLMƏK

  f. kob. to be* killed / perished

  Tam oxu »
 • GƏBƏRMƏK

  f. kob. to die, to perish (with); to fall*; acından ~ to die of hunger; to perish with hunger

  Tam oxu »
 • GƏBƏRTMƏK

  f. kob. to kill (d.), to cause to die (d.), to perish (d.)

  Tam oxu »
 • GƏBƏTOXUYAN

  i. carpet-maker, carpet-weaver

  Tam oxu »
 • GƏDA

  i. serf, bondsman*, bondman*; məc. groveller

  Tam oxu »
 • GƏDALIQ

  i. the state of being serf / bondman*

  Tam oxu »
 • GƏDƏ

  i. 1. d.d. boy; 2. boy servant

  Tam oxu »
 • GƏDƏ-GÜDƏ

  i. bondmen, grovellers; dishonourable persons, riff-raff

  Tam oxu »
 • GƏDİK

  i. bax aşırım (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • GƏL-GET

  i. bax get-gəl

  Tam oxu »
 • GƏL-GƏL

  z.: ~ demək to call, to invite, to attract

  Tam oxu »
 • GƏLDİ-GEDƏR

  s. bax müvəqqəti

  Tam oxu »
 • GƏLDİKCƏ

  z. gradually, little by little, day by day

  Tam oxu »
 • GƏLƏCƏK

  I. i. the future, time to come; ~də in the future; gələcəyə arxayın olmaq to face the future calmly / confidently, to look ahead calmly / confidently;

  Tam oxu »
 • GƏLƏN

  s. coming, next; forthcoming; ~ həftə / ay / il və s. next week / month / year, etc.; ~ seçki next election; ~ mövsüm coming season; ~ oğlan coming bo

  Tam oxu »
 • GƏLƏN-GEDƏN

  s. bax gedən-gələn

  Tam oxu »
 • GƏLİB-ÇATMAQ

  f. to arrive; Onlar evə gec gəlib çatdılar They arrived home late

  Tam oxu »
 • GƏLİB-ÇIXMAQ

  f. to arrive; Onlar evə gec gəlib çıxdılar They arrived home late

  Tam oxu »
 • GƏLİB-GEDƏN

  s. bax gedən-gələn

  Tam oxu »
 • GƏLİB-KEÇMƏK

  f. to come* and to pass

  Tam oxu »
 • GƏLİMLİ

  s. profitable, gainful, having a gain

  Tam oxu »
 • GƏLİN

  I. i. 1. bride, fiancee fr.; ~ köçürmək to see* the bride off to the house of the bridegroom; 2. (oğulun arvadı) daughter-in-law (pl

  Tam oxu »
 • GƏLİNCƏ

  bağ. as to, as regards; Mənə gəlincə... As to me..., İkinci məsələyə gəlincə... As regards the second question

  Tam oxu »
 • GƏLİNCİK

  i. doll; (teatrda) puppet

  Tam oxu »
 • GƏLİR

  i. income; profit, return; xalis ~ net profit; ~ vermək / gətirmək to bring* in an income; to be* profitable; illik ~ annual income; (dövlətdə) annual

  Tam oxu »
 • GƏLİR-ÇIXAR

  i. income and expenditure

  Tam oxu »
 • GƏLİRLİ

  s. profitable, paying, lucrative, remunerative; təsərrüfatın ~ sahəsi the profitable branch of the economy; gəlirli müqavilə lucrative contract; ~ iş

  Tam oxu »
 • GƏLİRLİLİK

  i. profitableness; profitability, remunerativeness, lucrativeness

  Tam oxu »
 • GƏLİRSİZ

  s. unprofitable, profitless, unremunerative, unlucrative

  Tam oxu »
 • GƏLİRSİZLİK

  i. unprofitableness, unlucrativeness

  Tam oxu »
 • GƏLİRVERƏN

  s. bax gəlirli

  Tam oxu »
 • GƏLİŞ-GEDİŞ

  i. bax gediş-gəliş

  Tam oxu »
 • GƏLİŞİGÖZƏL

  I. s. accidental, by chance, unexpected II. z. accidentally, by chance, unexpectedly

  Tam oxu »
 • GƏLMƏK

  f. 1. to come*; to arrive; hakimiyyətə ~ to come* to power; nəticəyə ~ to come* to a conclusion; to arrive at a conclusion; razılığa ~ to come* to an

  Tam oxu »
 • GƏMİ

  I. i. ship, vessel; steamer; liner; ticarət ~si merchant ship / vessel; hərbi ~ warship, man-of-war; ~ ilə getmək to go* a board (the) ship; yelkənli

  Tam oxu »
 • GƏMİCİK

  i. a small / a little boat

  Tam oxu »
 • GƏMİÇİ

  i. boatswain; d.d. bosun

  Tam oxu »
 • GƏMİÇİLİK

  i. navigation; seafaring

  Tam oxu »
 • GƏMİQAYIRAN

  i. shipwright, shipbuilder, hərb. naval architect

  Tam oxu »
 • GƏMİQAYIRMA

  I. i. shipbuilding II. s. shipbuilding; ~ tərsanəsi shipbuilding yard

  Tam oxu »
 • GƏMİRİCİ

  i. zool. rodent; ~lər zool. rodents

  Tam oxu »
 • GƏMİRİK

  i. bite; the mark of gnawing

  Tam oxu »
 • GƏMİRİLMƏK

  f. to be* gnawed

  Tam oxu »
 • GƏMİRİŞDİRMƏK

  f. to cause to gnaw each other / one another

  Tam oxu »
 • GƏMİRİŞMƏK

  f. to gnaw each other / one another

  Tam oxu »
 • GƏMİRMƏK

  f. to gnaw (d.); sümük (it və s.) ~ to gnaw a bone; (adam.) to pick a bone

  Tam oxu »
 • GƏMİRTLƏMƏK

  f. bax gəmirmək

  Tam oxu »
 • GƏMİRTLƏNMƏK

  f. to be* gnawed

  Tam oxu »