Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • NİCAT

  i. rescuing, life-saving, escape; ~ vermək to save (d.), to rescue (d.); ~ tapmaq to be* saved, to find* rescue

  Tam oxu »
 • NİCATVERƏN

  i. redeemer; God

  Tam oxu »
 • NİCATVERİCİ

  s. redeeming; saving

  Tam oxu »
 • NİDA

  I. i. 1. exclamation; 2. qram. interjection II. s. exclamatory; ~ işarəsi exclamatory mark; mark of exclamation, note of exclamation; ~ cümləsi exclam

  Tam oxu »
 • NİFAQ

  i. discord, dissension, disagreement; ~ toxumu seeds of discord; ◊ ~ toxumu səpmək to sow* (the seeds of) dissension; ~ salmaq to cause a quarrel, to

  Tam oxu »
 • NİFAQSALAN

  i. 1. dissenter; 2. one who causes quarrel / discord between people

  Tam oxu »
 • NİFRƏT

  i. 1. disgust; loathing; 2. hate, hatred, detestation, abhorrence; ~ bəsləmək to nurse / to nourish hatred; ~ etmək to hate (d

  Tam oxu »
 • NİFRƏTAMİZ

  s. bax nifrətəlayiq

  Tam oxu »
 • NİFRƏTDOĞURAN

  i. detestable, abominable, disgusting; ~ hərəkət detestable act; ~ hava abominable weather; ~ iy disgusting smell

  Tam oxu »
 • NİFRƏTƏLAYİQ

  s. (i.s.) worth hating, detestable, disgusting; ~ hərəkət detestable act / behaviour

  Tam oxu »
 • NİFRƏTLƏ

  z. contemptibly, disdainfully, scornfully, detestably

  Tam oxu »
 • NİFRİN

  i. damnation; imprecation, malediction; curse; Nifrinlər olsun sizə! Damn you!

  Tam oxu »
 • NİGAH

  i. marriage-contract, marriage settlement; ~ kəsmək to register the marriage

  Tam oxu »
 • NİGAHLAMAQ

  f. to marry (d.)

  Tam oxu »
 • NİGAHLANMAQ

  f. to be* married

  Tam oxu »
 • NİGAHLI

  s. bax kəbinli

  Tam oxu »
 • NİGAHLILIQ

  i. the state of being married

  Tam oxu »
 • NİGAHSIZ

  s. bax kəbinsiz I

  Tam oxu »
 • NİGAHSIZLIQ

  i. the state of being without marriage

  Tam oxu »
 • NİGARAN

  s. uneasy, anxious; troubled, worried; ~ olmaq / qalmaq to worry (about), to be* anxious / uneasy (about); ~ qoymaq to cause to be uneasy / anxious; ~

  Tam oxu »
 • NİGARANÇILIQ

  i. bax nigaranlıq

  Tam oxu »
 • NİGARANLIQ

  i. anxiety, uneasiness; nervousness; trouble; ~ keçirmək / çəkmək to worry (about), to be* anxious / uneasy (about)

  Tam oxu »
 • NİHİLİST

  I. i. nihilist II. s. nihilistic

  Tam oxu »
 • NİHİLİSTCƏSİNƏ

  z. as / like a nihilist

  Tam oxu »
 • NİHİLİZM

  i. nihilism

  Tam oxu »
 • NİKBİN

  I. i. optimist II. s. optimistic, sanguine; ~ adam optimist; a man of sanguine temper, hadisələrə ~ münasibət an optimistic view of events

  Tam oxu »
 • NİKBİNCƏ

  z. optimistically, in an optimistic manner / way

  Tam oxu »
 • NİKBİNCƏSİNƏ

  z. bax nikbincə

  Tam oxu »
 • NİKBİNLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* made optimistic / cheerful

  Tam oxu »
 • NİKBİNLƏŞDİRMƏK

  f. to cause to become / to grow optimistic

  Tam oxu »
 • NİKBİNLƏŞMƏK

  f. to become* / to get* optimistic

  Tam oxu »
 • NİKBİNLİK

  i. optimism, sanguinity

  Tam oxu »
 • NİKEL

  I. i. nickel II. s. nickel-plated

  Tam oxu »
 • NİKELLƏMƏK

  f. to nickel (d.), to plate with nickel (d.)

  Tam oxu »
 • NİKELLƏNMƏK

  f. to be*nickelled, to be* plated with nickel

  Tam oxu »
 • NİKELLİ

  s. nickelled; (i.s.) plated with nickel

  Tam oxu »
 • NİKOTİN

  I. i. nicotine II. s. (i.s.) of nicotine; ~ iyi smell of nicotine

  Tam oxu »
 • NİLÜFƏR

  i. bot. water-lily

  Tam oxu »
 • NİMÇƏ

  i. bax boşqab

  Tam oxu »
 • NİMÇƏVARİ

  s. plate-shaped

  Tam oxu »
 • NİMDAŞ

  s. shabby, threadbare, frayed; ~ kostyum shabby / threadbare suit

  Tam oxu »
 • NİMDAŞLIQ

  i. the quality of being shabby / threadbare

  Tam oxu »
 • NİSBƏT

  i. comparison; correlation

  Tam oxu »
 • NİSBƏTƏN

  z. comparatively, in / by comparison, relatively

  Tam oxu »
 • NİSBİ

  s. relative; ~ əvəzlik qram. relative pronoun; ~ sifət qram. relative adjective

  Tam oxu »
 • NİSBİLİK

  i. relativity; ~ nəzəriyyəsi (theory of) relativity

  Tam oxu »
 • NİSBİYYƏT

  i. bax nisbilik

  Tam oxu »
 • NİSGİL

  i. languor; ~i olmaq, ~ çəkmək to languish

  Tam oxu »
 • NİSGİLLƏNMƏK

  f. to languish

  Tam oxu »
 • NİSGİLLİ

  I. s. languishous, languishing, languorous; ~ baxış languishing look / glance; ~ qara gözlər languorous black eyes II

  Tam oxu »