COŞMAQ

f. 1. d.d. to rage, (hirslənmək) to storm; to seethe, to boil up (bərk açıqlanmaq); to create / to make* an uproar; to lose* one’s goat idiom.; 2. to get* excited; to get* into a temper / passion, to lose* one’s temper; 3. (qaynamağa başlamaq) to boil up, to begin* to boil, to be* on the boil

COŞĞUNLUQ
COŞUB-DAŞMAQ

Digər lüğətlərdə