DİDƏRGİN

i. wanderer; exile; ~ düşmək to live in a strange land, to be* driven out of one’s native country, to wander, to knock about, to knock about the world; ~ salmaq to drive* out, to cause to wander (d.)

DİDƏLƏTMƏK
DİDƏRGİNLİK

Digər lüğətlərdə