HAL-HAZIR

Sinonimlər birləşməsidir. Hal sözünün bir mənası “indi” (hazırda) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HAL
HALƏ

Digər lüğətlərdə