HELİOSANTRİZM

\[heliocentrisme\] – Güneş merkezcilik: Kopernik və Galileyin ortaya qoyduğu Günəş mərkəz görüşü.
HEDONİZM
HELM