İSİNİŞMƏK

Sözün kökü is (müq. et. isti) morfemindən ibarətdir. İsti, isin kəlmələri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İSFƏNDİYAR
İSKƏNDƏR

Digər lüğətlərdə