Kəşfiyat quyusu

faydalı qazıntıların kəşfi, həmçinin süxurların xüsusiyətlərini və yataq laylarının xarakterini öyrənmək üçün qazılan quyu.
Kəşfiyat
Kimya və neft maşınqayırması