Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Kimya və neft maşınqayırması

  kimya, neft kimyası, neft və qaz sənayesi üçün texnoloji avadanlıq, texnoloji xət kompleksi və qurğular hazırlayan maşınqayırma sahəsi

  Tam oxu »
 • Klapan

  maşın və boru kəmərlərində qaz, buxar və ya maye sərfini tənzimləmək məqsədi ilə axın kəsiyinin sahəsini dəyişən detal, yaxud quruluş

  Tam oxu »
 • Koks

  neftayırma zamanı əmələ gələn kömürə bənzər bərk (sərt) madə. Kokslama –kokslama aparatında karbohidratlar 8000C-yə qədər qızdırılır, bu vaxt bütün yü

  Tam oxu »
 • Koks qazı

  bərk yanacağın kokslaşdırılması zamanı alınır;

  Tam oxu »
 • Kolektor

  geologiyada məsamə boşluq və çatlarında neft, qaz, su saxlayan məsaməli və çatlı süxurlar.

  Tam oxu »
 • Kompensatorlar

  üzən qazma qurğusunun və ya qazma gəmisinin qazma zamanı yuxarı və aşağı hərəkətini tənzim etmək üçün hidravlik ötürücüsü olan qurğular

  Tam oxu »
 • Kompresor quyusu

  sıxılmış qaz (hava) enerjisi hesabına nefti (onunla birlikdə qaz və lay suyu) yer səthinə çıxarılan quyu

  Tam oxu »
 • Kompresor yağı

  neftdən alınan sürtkü yağı; kompersor və hava vuran aparatları yağlamaq üçün işlədilir. Sənaye yağları qrupuna mənsubdur

  Tam oxu »
 • Kondensator

  buxar şəklində olan madəni maye şəklinə gətirən qurğu. Konsesiya müqaviləsi (yaxud lisenziya müqaviləsi) – bizneslə dövlət arasında dövlət mülkiyəti o

  Tam oxu »
 • Konsistent sürtkü yağları, plastik sürtkü yağları

  üzərinə düşən yükün qiymətindən asılı olaraq, maye və ya bərk madəyə məxsus xasələr göstərən sürtkü materiaları K

  Tam oxu »
 • Konsorsium

  umumi razılıq və qarşılıqlı mənfət əsasında birgə fəaliyət ğöstərən müəsisələr birliyi, Məsələn, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyat Şirkəti (AƏBŞ)

  Tam oxu »
 • Kontinental şelf

  beynəlxalq qanunlara əsasən hər hansı bir dövlətin sahil sularından kənarda suüstü və sualtı yerləşən dəniz sahələrinin yerləşdiyi ərazi

  Tam oxu »
 • Koroziya

  (metalda) xarici mühitin kimyəvi və ya elektrokimyəvi təsiri nəticəsində metalın dağılması. K.-dan hər il bəşəriyətin istehsal etdiyi metalın 1–1,5 %-

  Tam oxu »
 • Köpüklə yanğınsöndürmə

  yanğının (xüsusilə yanan maye neft məhsularının) köpüklə söndürülməsi. Köpük yanan mayenin səthini örtərək istiliyin alovdan mayeyə ötürülməsinə, habe

  Tam oxu »
 • Krekinq

  mühərik yanacağı və kimya sənayesi üçün xamal almaq məqsədi ilə neft və onun fraksiyalarının destruktiv emalı

  Tam oxu »
 • Krekinq benzini

  ağır neft fraksiyalarının termik və katalitik krekinqi prosesində əmələ gəlib 2000C-yə qədər qaynayan fraksiya

  Tam oxu »
 • Kükürdlü neft

  tərkibində yüksək miqdarda kükürd olan xam neft.

  Tam oxu »
 • Qama

  karotaj - radioaktiv karotaj metodlarından biri. Quyu divarı boyunca yerləşən süxur laylarında qama şüalanmanın intensivliyinə əsaslanır

  Tam oxu »
 • Qapalı istismar

  quyudan çıxan neft və qazın tam qermetik boru kəmərləri ilə istehlakçıya çatdırılması üsulu. Q.i. sxemində quyu məhsulu (neft və qaz) 0,5-0,1 MH/m2 tə

  Tam oxu »
 • Qaz

  kondensat yatağı – yüksək lay təzyiqi və temperaturunda karbohidrogenləri qaz halında olan yataq.

  Tam oxu »
 • Qaz amili

  hasil edilən neftlə bərabər çıxan qazın miqdarının (m3-lə) neftin miqdarına (m. və ya m3) olan nisbəti

  Tam oxu »
 • Qaz analizatoru

  qaz qarışığının tərkibini təyin edən cihaz. Növləri: əl ilə işləyən Q.a. və avtomat Q.a. Əl ilə işləyənlərdən ən çox yayılanı absorbsiyaedici analizat

  Tam oxu »
 • Qaz analizi

  qaz qarışığının tərkibini təyin etmək üçün tətbiq olunan kimyəvi, fiziki-kimyəvi və fiziki analiz üsuları

  Tam oxu »
 • Qaz anbarı

  qazın saxlanması üçün təbi, yaxud süni rezervuar. Yerüstü (bax: Qazholder) və yeraltı olur. Yeraltı Q

  Tam oxu »
 • Qaz benzini

  bax: Qazolin.

  Tam oxu »
 • Qaz ehtiyatlarının hesablanması metodları

  laydakı qaz ehtiyatlarının hesablanmasında tətbiq edilən metodlar. Bu metodlar müxtəlifdir və qazın laydakı halından (sərbəst, qaz papağı, neftdə həl

  Tam oxu »
 • Qaz generatoru

  termik emal nəticəsində bərk və maye yanacaqdan yanar qaz alan aparat.

  Tam oxu »
 • Qaz holder

  qazı toplamaq, saxlamaq və qaz kəmərlərinə, yaxud qaz emalı qurğularına vermək üçün stansionar polad quruluş

  Tam oxu »
 • Qaz karotajı

  neft və qaz yataqlarının təyinində istifadə edilən geokimyəvi metodlardan biri. Gili məhlulda qaz və yüngül maye karbohidrogenlərin miqdarının təyin e

  Tam oxu »
 • Qaz kəməri

  bax: Magistral qaz kəməri.

  Tam oxu »
 • Qaz mühəriki

  qaz yanacağı ilə işləyən daxiliyanma mühəriki.

  Tam oxu »
 • Qaz neft seperatoru, trap

  neftlə birlikdə çıxan qazları sıxlıq fərqinə görə neftdən ayıran aparat. Qazın ayrılması və kənar edilməsi üçün təzyiqi aşağı salır, maye axınını şırn

  Tam oxu »
 • Qaz papağı

  tərkibində qaz olan neft yatağı layının üst qatı. Yatağın istismarı zamanı çıxarılan karbohidratların miqdarını artırmaq üçün bəzən neftlə çıxan qazı

  Tam oxu »
 • Qaz planlaması

  neft və qaz yataqlarının axtarışı metodu. Neft və qaz yataqlarından yer səthinə miqrasiya edən qaz halındakı karbohidrogenlərin təyininə əsaslanır

  Tam oxu »
 • Qaz sənayesi

  yanacaq sənayesi sahəsi; təbi qaz yataqlarının kəşfiyatı və istismarı, qazın kəmərlər ilə uzaq yerlərə nəql edilməsi, kömür və şistdən süni qaz alınma

  Tam oxu »
 • Qaz şəbəkəsi

  qazın nəql edilməsi və istehlakçılar arasında paylaşdırılması üçün boru kəməri, həmçinin bu kəmərlərdə istifadə edilən qurğu, aparat və armaturlar sis

  Tam oxu »
 • Qaz təchizatı

  xalq təsərüfatının ehtiyacları üçün qaz yanacağının mütəşəkil surətdə verilməsi və paylanması. İstehlakçılar təbi, süni və mayeləşdirilmiş qazlarla tə

  Tam oxu »
 • Qaz yanacaq

  bax: Yanar qazlar.

  Tam oxu »
 • Qazayırma

  qaz qarışığını öz tərkib hisələrinə və ya müxtəlif fraksiyalara ayırma prosesi. Sənayedə qazayırma havanı və müxtəlif qaz qarışıqlarını fərdi komponen

  Tam oxu »
 • Qazbalonlu avtomobil

  mühəriki sıxılmış, yaxud mayeləşdirilmiş qazla işləyən avtomobil.

  Tam oxu »
 • Qazdaşıyan gəmi

  mayeləşdirilmiş qazların (propan, butan, amonyak və s.) daşınmasında istifadə olunan gəmi. Qaz sisternlərdə özünün qaynama temperaturuna bərabər tempe

  Tam oxu »
 • Qazma

  Yer qabığında süxurları qazma aləti ilə dağıtmaqla quyu, lağım və ya şaxta lüləsinin qazılması prosesi

  Tam oxu »
 • Qazma aləti

  qazmada işlədilən alət. Qazma baltası, qazma ştanqı, genəldici və s. – qazma alətidir.

  Tam oxu »
 • Qazma baltası

  qazma zamanı quyu dibində süxuru mexaniki dağıdan qazma alətinin əsas elementi. Bir qayda olaraq qazıma kəmərinin ucuna bərkidilir, qazma qurğusunun y

  Tam oxu »
 • Qazma başlığı

  bax: Qazıma baltası.

  Tam oxu »
 • Qazma boruları

  neft və qaz quyularının qazılmasında işlədilən xüsusi borular. Suxurdağıdan aləti quyuya endirmək və qaldırmaq, fırlanma hərəkətini ötürmək, baltaya d

  Tam oxu »
 • Qazma buruğu

  quyuların qazılmasında qazma alətini, quyudibi mühərikləri və qoruyucu boruları quyuya endirib-qaldırmaq, həmçinin qazma prosesində aləti asılı vəziyə

  Tam oxu »
 • Qazma dəzgahı

  bax: Qazma qurğusu.

  Tam oxu »
 • Qazma gəmisi

  dənizin dərinliyinin 100-200 m. olan yerlərində struktur-axtarış, dərin kəşfiyat işləri aparmaq, həmçinin çox dərin akvatoriyalarda dənizdibi süxurlar

  Tam oxu »
 • Qazma qurğusu

  quyuların qazılması üçün avadanlıq kompleksi. Qazma üsularına müvafiq olaraq növlərə ayrılır: fırlanma, vibrasiya vurma və s

  Tam oxu »