Karbohidrogenlər

molekuları yalnız karbon və hidrogen atomlarından ibarət olan üzvi birləşmələr sinfi.
Kaptaj
Karotaj