MÜQƏDDƏS

\[alm. Heilig; fr. Saint; ing. Saint, holy; sanctu; osm. tr. kutsi; مِذط \] – Tanrıya həsr edilmiş olan, Tanrıya aid olan, bütün var olanların, yer üzünə bağlı olanın üstündə yüksələn, on-dan tamamilə başqa olan. Yaxud da əxlaqi yetişkənliyə çatan, bu yolla Tanrıya yaxınlaşan insanların necəliyi. \[Əzizlər, övliyalar, kəramət sahibləri\]. لذَّط \[فعًَّ \] \[فِعً \] مِذط
MÜQƏDDƏM
MÜQƏDDİMƏLƏR

Значение слова в других словарях