meliorasiya olunmuş (olunacaq) torpaqlar

Meliorasiya tədbirlərinin aparılması nəticəsində münbitliyi artırılmış (artırılacaq) torpaqlar

meliorasiya
meliorasiya sistemləri