PALID

I. i. oak; ağacı ~ an old oak

II. s. oak; oaken; ~ ağacı oak tree; ~ meşəsi oak forest; ~ yarpağı oak-leaf; ~ qozası acorn; ~ qapı an oak door, a door made of oak; ~dan qayrılmış masa oak table, table made of oak

PALEONTOLOQ
PALIDI

Значение слова в других словарях