RASİONALİZM

\[alm. Rationalismus; fr. Rationalisme; ing. Rationalism; lat. Ratio - əql, osm. tr. aklıye; ər. عم خٍٍّ ; rasiona-lisme\] – Akılcılık: əqli biliyə əsaslanan doğruluğun miqyasını hisslərdə deyil, düşünmədə və nəticələrdə görən təlimin ümumi adı. Bilik təlimində rasionalizm biliyin əqlə, təfəkkürə, düşüncəyə əsaslandığını irəli sürür. Hər kəsdə bərabər dəyişməyən ağıl və məntiqi qanunların doğuşdan olduğunu, onların təcrübədən müs-təqil olduğunu, beləcə bəzi apriori və açıq-aşkar həqiqətlərin var-lığını qəbul edən fəlsəfi görüş.
RASİX
RASİONALİZM

Digər lüğətlərdə