SOYUNMAQ

f. to undress, to strip off; to get* undressed, to take* off one’s clothes; lüt ~ to strip naked; to strip to the skin; paltosunu ~ to take* off one’s coat; qurşağa qədər ~ to strip to the waist; Soyun, yat Get undressed and go to bed; Günəş çıxanda oğlan paltosunu soyundu When the sun came out, the boy stripped off his coat

SOYUNDURULMAQ
SOYUTMA

Digər lüğətlərdə