ÜNSİYYƏT

(ing. Sociality; أ غٔ خٍّ ; ru. общительность) – subyektlərin səciyyəvi qarşılıqlı münasibətlər üsulu, digər insan-larla qarşılıqlı əlaqədə insanın mövcudluq üsulu. Ünsiyyət vasitə-silə insan sosiallaşır, həyata bağlanır, dostluqlar qurur, ətrafın- dakılarla sosial kontakta girir və öz yaşayışını təmin edir. Ünsiy-yət insanın bəşəri sosiallaşma ehtiyacıdır. İnsan təkbaşına var ola bilməz, o sosial bir varlıq olduğu üçün cəmiyyətin yaşam qanun-ları əsasında doğlulmalı, yaşamalı və ömrünü başa vurmalıdır.
ÜMUMİ
ÜNSÜR

Digər lüğətlərdə