ACIQLANMAQ

f. 1. to get* angry (with), to be* cross (with); Ona acıqlanmayın. Don’t be angry / cross with him / her; 2. to be* in bad temper; 3. (qışqırmaq) to shout at

ACIQLANDIRMAQ
ACIQLI

Digər lüğətlərdə