Asidol

nefti və neft distilatlarını (kerosin, solyar və yağ distilatlarını) qələvi ilə təmizləyərkən əmələ gələn tulantıların sulfat turşusu ilə parçalanmasından alınan naften turşularının qarışığı. Suda həl olmayan, tünd qəhvəyi rəngli, yağabənzər madədir. Sənayedə asidol şpala hopdurmaq, qatranı həl etmək üçün işlədilir.
Asfaltsızlaşdırma
Aviasiya yanacağı

Digər lüğətlərdə