Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • ŞABALID

  Fars sözüdür, “şah palıd” deməkdir. Doğrudan da, şabalıdın və palıdın meyvələri bir-birinə oxşardır. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ŞABAŞ

  Sözün əsli şadbaş kimi olub, hərfi mənası “şad olsun”, ”təbrik” deməkdir ( baş farsca budən, yəni olmaq feilinin əsasıdır )

  Tam oxu »
 • ŞADARA

  Mənbələrdə şardaq sözü var, mənası belə açıqlanıb: “seyrək toxunmuş”. Güman ki, şadara sözü həmin kəlmənin dəyişmiş formasıdır

  Tam oxu »
 • ŞADMAN

  Farsca “sevinən” (şadlanan) deməkdir. Arzuman sözünün qəlibi üzrə yaranıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAFTALI

  Sözün alı (alu) hissəsi meyvə deməkdir (gavalı...), şaft hissəsini fars sözü ilə bağlayırlar: fars meyvəsi

  Tam oxu »
 • ŞAHBAZ

  Baz farsca “şahin” deməkdir. Şahbaz “şahinlərin şahini” (seçiləni) mə­na­sını verir. Başının rəngi sarışın olan şahinə deyirlər, ağ şahinlər isə sadəc

  Tam oxu »
 • ŞAHƏ QALXMAQ

  Sözün əsli şax kimi olub, farsca “buynuz” deməkdir. Birləşmənin mənası “вставать на дыбы” deməkdir. Deməli, buynuz kimi yuxarı qalxmaq anlamını əks et

  Tam oxu »
 • ŞAHİ-MƏRDAN

  Farsca mərdlərin (mərd+an) şahı (ulusu, əsli) deməkdir. İmam Əlinin ləqəbi kimi poeziyada çox işlədilib

  Tam oxu »
 • ŞAHİD

  Ərəbcədir, bizdə tanımaq feilindən əmələ gəlmiş tanıq sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAHİN

  Şahın ov quşlarının hamısında birlikdə şahin (şah quşu) deyiblər. Bizdə onun yerinə bayqu işlədilib (“Əsli və Kərəm”də “Bayqunun məskənin sar aldı get

  Tam oxu »
 • ŞAHMALI

  Mal ərəbcə “sərvət” deməkdir, şahmalı “şahın sərvəti, var-dövləti” (və ya “şaha layiq olan”) kimi anlaşıla bilər

  Tam oxu »
 • ŞAHMAR

  İlan növüdür, farsca “şah ilan” (ilanların şahı) deməkdir. Şahbaz sözü də həmin qəlib üzrə yaranıb: “şahinlərin şahı” deməkdir

  Tam oxu »
 • ŞAHMAT1

  Farscadır. “Şah öldü” mənasını əks etdirir. “Mən bu işə mat qalmışam” deyirik, mənası “təəccübdən donmuşam”, “ölü vəziyyətdəyəm” deməkdir

  Tam oxu »
 • ŞAHMƏRDAN

  Fars mənşəlidir, “igidlərin şahı”, “mərdlərin şahı” deməkdir, şah və mərd sözlərindən əmələ gəlib. İmam Əlinin epitetlərindən olub

  Tam oxu »
 • ŞAHNAMƏ

  Fars mənşəlidir, “şah haqqında yazı (əsər)” deməkdir. El arasında kompliment anlamında da işlədilir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ŞAHNAZ

  Melodiyadır, “gözəl səslənən” deməkdir. Təranə adına uyğun gəlir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAHNİŞİN

  Söz fars mənşəlidir, şah məlumdur, nişan “sərnişin” sözündəki ilə eynidir (oturmaq). Şahinişin “şahın oturmasına layiq düzəldilmiş yer (qalereya)” de­

  Tam oxu »
 • ŞAHPƏRİ

  “Pərilərin ən yaxşısı” (şahı) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAHRAN

  Farsca şah və rah sözlərindən əmələ gəlib: “şah (böyük) yol” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAHSUVAR

  Fars mənşəlidir “yaxşı minici (atlı)” mənasında işlədilir, “atlıların şahı, yaxşısı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ŞAHVERDİ

  “Şahın verdiyi” (şahın hədiyyəsi) deməkdir. Allahverdi sözünün qəlibi üzrə yaranıb. Burada şah dedikdə, İmam Əli nəzərdə tutulur

  Tam oxu »
 • ŞAHVƏLƏD

  Vələd ərəbcə “övlad” deməkdir. Şahvələd “şah övladı” kimi başa dü­şü­lür. Şah farscadır. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ŞAİQ

  Ərəbcə “üstün” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAKİR

  Ərəbcə şükür sözü ilə qohumdur, şükür edən, şükürlü deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAQQA

  Ərəbcə şəqq (parçalamaq) sözündəndir. Mənbələrdə şaq sözü “paz” kimi şərh olunub. Şaqqa pazla bölünmüş hissədir

  Tam oxu »
 • ŞALTAY

  Əsli sıltay kimi olub, “böhtan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞALVAR

  Tatar dilində çalbar kimi işlədilir, məncə, çal (geyin) və bar (var, get) sözlərindən əmələ gəlib. Pencəksiz bayıra çıxmaq bir o qədər də eyib sayılmı

  Tam oxu »
 • ŞAM

  Məncə, işıq kəlməsi ilə qohumdur və ərəblərə bizdən keçib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAMAMA

  Farsca “şamme”dir (qərb dialektlərində şamba kimi işlədilir). Mənası “ətirli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ŞAMAYKA

  Əsli farsca şahmahi (balıqların şahı və ya şahların balığı) kimidir. Şahmar (ilanların şahı, şah ilan) sözü göstərir ki, birinci variant daha dəqiqdir

  Tam oxu »
 • ŞAMDAN

  Farscadır, “şam qabı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAMXAL

  “Müşket” mənasını verir. Ləzgi sözüdür. Tüfəngli (müşketli) əsgər, yəni igid deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ŞAMİL

  Ərəbcə “əhatəli”, “aid olan” deməkdir. Cahanşümül sözü ilə qohumdur, aidiy­yət bildirir (müqayisə et: şamil etmək

  Tam oxu »
 • ŞAMPAN ŞƏRABI

  Bütün vacib döyüşlər, adətən, düzəngahlarda baş verir. Burada piyadalar üçün geniş yer var və süvarilərin (və ya tankların) manevr etmək imkanları yük

  Tam oxu »
 • ŞAN

  Farscadır, arı pətəyindəki evciklərə (deşiklərə) deyirik (xatırla: arı şanı). Rus dilində соты adlanır

  Tam oxu »
 • ŞANAPİPİK

  Quş adıdır, şana farsca “yaba” deməkdir, pipik isə ərəbcə ibik (xoruz darağı) sözünün dəyişilmiş formasıdır

  Tam oxu »
 • ŞANI

  Arının ən şirin balı beçə balı adlanır (bu balı cavan arılar hazırlayır). Belə şirin olan şeylərə şanı deyilir

  Tam oxu »
 • ŞANS

  Latın mənşəlidir, “fürsət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAPALAQ

  Şappıltı kəlməsi göstərir ki, bu, təqlidi sözdən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAPKA

  Latın sözüdür, “papaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞAR

  rus. şar – kürə

  Tam oxu »
 • ŞARA

  Qərb dialektlərində suyun sahədən çıxıb ətrafı basmasına şuara deyirlər. Sö­zün əsli şostən (yumaq) məsdərinin qrammatik əsası olan şur kəlməsi ilə ba

  Tam oxu »
 • ŞARLATAN1

  Fransada bir vaxtlar bu adda məşhur fırıldaqçı olub, söz də onunla bağlı yaranıb və yayılıb. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ŞAYBA

  Alman mənşəlidir, “dəyirmi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞEF-REDAKTOR

  fr. chef – rəis +  fr. redacteur < lat. redactus < redigere – hərəkətə gə­tirmək

  Tam oxu »
 • ŞEH

  Su, çiləmək sözləri ilə qohumdur (müqayisə et: işəmək). Farsca ola bilməz, çünki onlarda jalə, şəbnəm sözləri işlədilir

  Tam oxu »
 • ŞEİR

  Ərəb mənşəlidir, şair sözü ilə kökdaşdır. Bizdə onun əvəzinə qoşuq işlədilib (indi qoşma janrının adında qalır)

  Tam oxu »
 • ŞELF

  ing. shelf – taxça, dayazlıq

  Tam oxu »
 • ŞERL

  alm. schörl

  Tam oxu »
 • ŞEŞƏLƏNMƏK

  Şeşə sözü (şeşəbuynuz) başı göydə gəzən, özündən razı anlam­la­rında işlədilir. Şeşələnmək, bir növ, “lovğalanmaq”, “dikbaşlıq etmək” anlam­larını əks

  Tam oxu »