Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • PƏHRİZ

  Əsli pərhiz kimidir, farsca pərhixtən (özünü dayandırmaq, yəni yeməmək) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PƏL QOYMAQ

  Feil “badalaq gəlmək”, “mane olmaq” və s. mənalarında işlədilir. Pəl (pal) sözünün mənalarından biri “dil” deməkdir

  Tam oxu »
 • PƏLBAŞ

  Qaynaqlarda rus dilinə косоязычный kimi tərcümə olunub. Yəqin ki, pəltək sözü ilə qohumdur. Pəltək isə pəlyok (dili yox) kəlməsinin təhrifindən törəyi

  Tam oxu »
 • PƏLƏNG

  Alınma sözdür, bizdə onun yerinə qaplan sözündən istifadə edilib, görünür, qapmaq feili ilə bağlı sözdür

  Tam oxu »
 • PƏLTƏK

  1. Pəl sözünün bir mənası “dil” demək olub. Pəl qatmaq ifadəsi də sözlə (dillə) işə mane olmaq deməkdir

  Tam oxu »
 • PƏNAH

  Farsca “sığınacaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLİ

  Semantik baxımdan zərbəli ilə qohumdur. Əlinin zərbəsi (pəncəsi) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏ

  Fars sözüdür: pənc və ara (beş gözü olan) kəlmələrindən əmələ gəlib. Pəncə sözü də bununla bağlıdır, əldə barmağın beş olması zəminində belə adlanıb

  Tam oxu »
 • PƏPƏ

  Əppək sözünün uşaq nitqindəki formasıdır, amma tədqiqarçıların heç biri həmin sözün türk mənşəli olduğunu qeyd etməyib

  Tam oxu »
 • PƏR

  Farsca pəridən (uçmaq) feili ilə bağlıdır, “qanad” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PƏRAKƏNDƏ

  Fars mənşəlidir. Para (hissə) və kündə (kəsilmiş) hissələrindən iba­rətdir, “dağınıq” anlamında işlədilir

  Tam oxu »
 • PƏRƏST

  Farsca “sitayiş edən”, “sevən” deməkdir, pərstidən (bərk sevmək) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTİŞ

  Fars sözüdür, məsdər forması pərstidən (bərk sevmək) sözüdür, pərəst (yerlipərəst..) sözü ilə eyni kökə malikdir

  Tam oxu »
 • PƏRİ

  Farsca “məlakə” deməkdir, ərəbcə buna huri deyirlər. Pərivəş “pəri üzlü” (vəş ərəbcə “üz”, “sifət”, “sayağı” deməkdir) anlamını verir

  Tam oxu »
 • PƏRİNİSƏ

  “Pəri kimi gözəl qadın” deməkdir. Pəri məlakədir, Nisə ərəbcə “qadın” de­məkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PƏRİRUX

  El arasında pərnux variantı da var, “pəri üzlü” deməkdir (müq.et: Rüx-sarə). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PƏRQU

  Pər sözünün mənası farsca “qanadın altında olan yumşaq tük”dür. Pərqu “qu tükü” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PƏRSƏNG

  Bu, fars sözüdür: parə və səng sözlərindən əmələ gəlib, “daş parçası” deməkdir. Tərəzinin düzgün çəkməsi üçün belə daş qırıntılarından istifadə olunub

  Tam oxu »
 • PƏRT

  Güman ki, pörtmək sözü ilə qohumdur (adam pərt olanda sifəti sanki pörtür). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PƏRVAZ

  Farscadır, pər “qanad” deməkdir, vaz isə “açma” anlamını əks etdirir. Pərvaz “uçma” (“полет”) deməkdir (“qanadaçma”)

  Tam oxu »
 • PƏRVAZLANMAQ

  Pər farsca “qanad”, vaz isə “açma” deməkdir. Söz “qanad aç­maq” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PƏRVƏR

  Farsca pərvərdən (tərbiyələndirmək) məsdəri ilə qohumdur. Bizdə məna bir qədər dəyişib. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PƏRVƏRİŞ

  Farsca pərvərdən (yedirtmək, tərbiyələndirmək) məsdəri ilə bağlıdır, pərvər “bəslənilmiş” deməkdir. Pərvərdigar (Yaradan) sözü də buradandır

  Tam oxu »
 • PƏRVİZ

  Bir mənası pəhləvicə “balıq” demək olub. “Qalib” mənasında da izah edirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PƏS

  “Pəsdən oxu“ deyirik. Pəs sözü italyanca olan və “aşağı səs” mənasını verən bas kəlməsinin təhrif olunmuş formasıdır

  Tam oxu »
 • PƏTƏK

  Türk dillərində betə (pətə) feili olub və rus dilinə “закрыть со всех сторон” kimi tərcümə edilib. Arının pətəyi də həmin feil zəminində yaranıb

  Tam oxu »
 • PƏYƏ

  Təxminən “daxma” anlamına uyğun mənanı bildirir (ən çox heyvan üçün düzəldirlər). Güman edirəm ki, dəyə sözünün dəyişmiş formasıdır

  Tam oxu »
 • PIX

  Pis (farscadır) sözünün uşaq nitqindəki variantıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİJAMA

  Bir neçə mənbədə bu sözün ingilis dilinə aid olduğu göstərilib. Məncə, fars sözüdür: pa- “ayaq” deməkdir, camə isə “paltar” (müqayisə et: çamadan=ça­m

  Tam oxu »
 • PİK

  1. ing. peak – ən yüksək nöqtə 2. “Dağ zirvəsi” deməkdir, fransız sözüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİLTƏ

  Ərəbcədir, əsli fatil (fitil) kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİNƏ

  Farscadır “yamaq” deməkdir ( yada sal: pinəçi). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİNTİ

  Fars sözüdür.

  Tam oxu »
 • PİPLMETR

  ing. people – əhali, xalq + yun. metron – ölçü

  Tam oxu »
 • PİRAMİDA

  Qədim misirlilər, nə qədər qəribə də olsa, həyatlarının, mövcudluqlarının əsası kimi ölümü seçmişdilər

  Tam oxu »
 • PİRARGİRİT

  yun. pyr – od + yun. argyros – gümüş

  Tam oxu »
 • PİRGEOMETR

  yun. pyr – od + yun. geo – Yer + yun. metron – ölçü

  Tam oxu »
 • PİRİ

  Pir sözü ilə bağlıdır, “məsləhət verən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİRİT

  yun. pyrites lithos – hərf. odçıxaran daş; pyr – od; adı piritin zərbə təsirindən qığılcım verməsi ilə əlaqədardır

  Tam oxu »
 • PİROGEN

  yun. pyr – od + yun. genos – mənşə

  Tam oxu »
 • PİROXLOR

  yun. pyr – od + yun. chloros – sarımtıl-yaşıl; bəzi növlərini közərtdikdə sarımtıl-yaşıl olur

  Tam oxu »
 • PİROKSENLƏR

  yun. pyr – od + yun. xenos – yad, özgə; piroksenləri maqmatik süxurlar üçün yad hesab edən fransız alimi R

  Tam oxu »
 • PİROP

  yun. pyropos – oda bənzər

  Tam oxu »
 • PİSTOLET

  İtaliyada olan Pistoya şəhərinin adı ilə bağlıdır (ilk dəfə burada hazırlanıb). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİSTON

  Latın sözüdür, “zərbə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİŞİK

  Farscadır, əsli “muşik”dir, muş (siçan) sözü ilə bağlıdır. Farslar buna qorbe (кошка) və qorbeye-nər (кот) deyirlər

  Tam oxu »
 • PİŞİKÇAYNAĞI

  Ot-bitki növüdür, pişiyin ayağına bənzəyir (rusca buna мимоза дикая deyirlər). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PİŞİKOTU

  Bəzi türk dillərində kədiotu da deyirlər. Türk dillərində pişik yox, kədi işlə­dilib, pişik fars sözüdür (muşik, yəni “siçanyeyən”)

  Tam oxu »
 • PİŞTAXTA

  Piş farsca “qabaq tərəf” deməkdir. Alın farsca pişani (öndə olan) sözü ilə ifadə olunur. Pişani boland “alnı açıq” (hərfən: “alnı yuxarı, üzü ağ”) dem

  Tam oxu »
 • PİY

  Bu, fars dilində pih formasında işlədilir, bizdə semiz kəlməsindən istifadə olunub (sümürmək də bununla qohumdur)

  Tam oxu »