QABAQ

I. i. bot. pumpkin

II. s. pumpkin (attr.); ~ toxumu pumpkin seed

III. i. 1. front; evin qabağı the front of the house; Qabağına bax! Look to your front; qabağını almaq to forestall (d.); fəlakətin qabağını almaq to forestall disaster; təhlükənin qabağını almaq to stave off danger, to prevent danger; 2. şair. face; ayın qabağı face of the moon;

IV. s. front, fore; ~ təkər front wheel; ~ dişlər front teeth; ~ sıralar front rows; ~ yerlər front seats; ~ ayaqlar (heyvanda) forelegs

V. z. ago, before, formerly; çox illər ~ many years ago; Mən onu qabaqlar görməmişəm I haven’t seen him before; O, qabaq bu zavodda işləyirdi He formerly worked at this plant

VI. qoş. before, first; dərsdən / iclasdan və s. ~ before classes / meeting, etc., hər şeydən ~ first of all; vaxtından ~ beforehand; Mən saat beşdən qabaq gələ bilmərəm I can’t come before five o’clock

VII. bağ. before; O gələndən qabaq biz işimizi qurtaracağıq We’ll finish our work before he comes

QABAĞIALINMAZLIQ
QABAQ-QABAĞA

Digər lüğətlərdə