Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • XƏBƏR

  I. i. 1. news, a piece of news, tidings pl., (məlumat) information; qara ~ bad* news; ~ almaq 1) to ask (d

  Tam oxu »
 • XƏBƏR-ƏTƏR

  i. any news / information

  Tam oxu »
 • XƏBƏR-ƏTƏRSİZ

  z. without information / news

  Tam oxu »
 • XƏBƏRÇİ

  i. gossiper, tale-teller, tale-bearer; informer; (məktəb jarqonu) sneak; telltale (tell-tale) d.d. stag

  Tam oxu »
 • XƏBƏRÇİLİK

  i. denunciation (of), information (against)

  Tam oxu »
 • XƏBƏRDAR

  s. versed (in), conversant (with), well-informed (about); learned; erudite, possessed of information; Xəbərdar! Caution!

  Tam oxu »
 • XƏBƏRDARLIQ

  i. 1. warning, caution, notice; 2. notification, information; rəsmi ~ formal notice; ~ vermək to give* a warning; xəbərdarlığı nəzərə almaq to take* w

  Tam oxu »
 • XƏBƏRLƏŞMƏK

  f. to inform / notify one another, to keep* one another informed

  Tam oxu »
 • XƏBƏRSİZ

  z. 1. uninformed, ill-informed, unaware (of); unconversant (with); 2. without news / information

  Tam oxu »
 • XƏBƏRSİZLİK

  i. lack of information / news

  Tam oxu »
 • XƏBİS

  I. i. nasty, too bad*, wicked, loathsome; Kişi onun gözündə xəbis bir adama çevrildi The man became loathsome to her; O, mənə qarşı xəbis idi He / She

  Tam oxu »
 • XƏBİSLƏŞMƏK

  f. to become* nasty / bad* / wicked / loathsome / vicious

  Tam oxu »
 • XƏBİSLİK

  i. abomination, loathsomeness, nastiness, villiany

  Tam oxu »
 • XƏCALƏT

  i. shame; confusion, embarrassment; blush; ~ çəkməmək to lose* all sense of shame; ~dən ölmək to burn* / to flush / to blush with shame; ~ çəkmədən wi

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTLƏNMƏK

  f. to be* ashamed / embarrassed / confused

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTLİ

  s. shameful; ashamed, embarrassed; ~ olmaq to be* obliged / bound to do smth., to be* in debt (to), to be* under obligation (to)

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTLİLİK

  i. bashfulness, shyness, embarrassment

  Tam oxu »
 • XƏCİL

  s. bax xəcalətli

  Tam oxu »
 • XƏCİLLİK

  i. bax xəcalət

  Tam oxu »
 • XƏDİM

  s. impotent

  Tam oxu »
 • XƏDİMƏ

  i. bax xadimə

  Tam oxu »
 • XƏFƏ

  I. i. closeness, stuffy air; oppressive heat II. s. close, sultry, stuffy; ~ gün close / sultry day; ~ otaq close / stuffy room; ~ hava close air

  Tam oxu »
 • XƏFƏLƏMƏK

  f. to prevent air from coming in; samovarı ~ to close the penetrating of air into the Samovar

  Tam oxu »
 • XƏFƏLƏNMƏK

  f. to be* prevented from coming in / from penetrating into (of air)

  Tam oxu »
 • XƏFƏNƏK

  I. i. oven-door for the Samovar II. i. tib. emphysema

  Tam oxu »
 • XƏFİF

  s. quiet; low, silent, still, soft, gentle; faint, smooth; light; ~ hərəkət gentle / smooth movement; ~ səs mellow soft sound; ~ külək light wind; çay

  Tam oxu »
 • XƏFİFCƏ

  z. softly, gently; qapını ~ açmaq to open the door softly

  Tam oxu »
 • XƏFİYYƏ

  i. secret agent; secret police

  Tam oxu »
 • XƏFİYYƏÇİ

  i. detective; police spy

  Tam oxu »
 • XƏKƏ

  i. dust; powder; small crumbles; kömür ~sü coal-dust; qızıl ~si gold dust; qənd ~si sugar powder

  Tam oxu »
 • XƏKƏNDAZ

  i. scoop; (zibil və toz üçün) dustpan; a small shovel for the dust

  Tam oxu »
 • XƏLBİR

  i. sieve; bolt; ◊ başı ~ kimi olmaq (yadında heç bir şey qalmamaq) to have* a head / a memory like a sieve

  Tam oxu »
 • XƏLBİRLƏMƏK

  f. to sift (d.), to sieve (d.), to bolt (d.)

  Tam oxu »
 • XƏLBİRLƏNMƏK

  f. to be* sifted / bolted

  Tam oxu »
 • XƏLBİRLƏTDİRMƏK

  f. to ask / to cause smb. to sift (d.) / to bolt (d.); to have* (d.) sifted / bolted

  Tam oxu »
 • XƏLBİRLƏTMƏK

  f. bax xəlbirlətdirmək

  Tam oxu »
 • XƏLƏF

  i. 1. follower; bu nəzəriyyənin ~ləri the followers of the doctrine; 2. family, son; xalqının ~i son of his people; öz zəmanəsinin ~i child of his tim

  Tam oxu »
 • XƏLƏL

  i. damage; loss; detriment; prejudice; ~ gətirmək to cause / to do* damage (to), to damage (d.); to harm (d

  Tam oxu »
 • XƏLƏT

  i. 1. (evdə) dressing-gown; (çiməndən sonra geyinilən) bathrobe; 2. (şərqdə) oriental robe; 3. (fəhlələr üçün) overall; həkim ~i doctor’s smock; (cərr

  Tam oxu »
 • XƏLƏTLİK

  i. 1. material fit for dressing gown; 2. anything fit for a present

  Tam oxu »
 • XƏLİFƏ

  i. caliph

  Tam oxu »
 • XƏLİFƏLİK

  i. tar. caliphate; ◊ bir saatliq ~ ≅ king for a day

  Tam oxu »
 • XƏLQ

  i. creation, making, creature, being; top.i. creatures; insanın ~ olunmasından bəri since the creation of the people; ~ etmək to create (d

  Tam oxu »
 • XƏLQİLİK

  i. national character, national roots, folk character; ədəbiyyatda ~ the national character in literature

  Tam oxu »
 • XƏLVƏT

  I. s. secret; (gizli) covert, veiled; ~ görüş secret meeting; ~ kəbin secret / clandestine marriage; ~ tipoqrafiya clandestine / underground / secret

  Tam oxu »
 • XƏLVƏTCƏ

  z. bax xəlvət II

  Tam oxu »
 • XƏLVƏTGAH

  i. 1. secret place; lonely / retired / secluded place; 2. harem; 3. bedroom; 4. prayer-room

  Tam oxu »
 • XƏLVƏTXANA

  i. bax xəlvətgah

  Tam oxu »
 • XƏLVƏTİ

  s. d.d. on the quiet, on the sly, in secret, quietly, covert, veiledly; altdan-altdan ~ gülmək to laugh in one’s sleeve; ~ baxış covert glance

  Tam oxu »
 • XƏLVƏTLƏMƏK

  f. to find* a suitable time or place to speak / to meet secretly

  Tam oxu »