Demulsasiya

emulsiya əmələgətirmənin əksi olan proses, yəni bir-birinə qarışmayan iki mayedən birinin digərində kiçik damcılar şəklində bərabər yayılmasından ibarət dispers sistemin dağılıb parçalanması. D-dan neftin susuzlaşdırılmasında, duzdan təmizlənməsində və kimya sənayesinin bir sıra sahələrində istifadə olunur.
Dehidrogenləşdirmə
Depresator