DOĞRAMAQ

f. 1. (ağacı) to fell (d.); (odunu) to hew (d.), to hack (d.), to chop (d.); 2. (əti) to mince, to chop (d.); 3. (qılıncla) to cut* (d.), to sabre (d.), to slash (d.); 4. (mişarla) to saw (d.); 5. (çörəyi və s.) to crumble (d.); çörək ~ to crumble bread; (dilim-dilim kəsmək) to slice bread; 6. (dilim-dilim doğramaq) to cut* (d.) (into pieces), to slice (d.)

DOĞRAM-DOĞRAM
DOĞRANILMAQ

Digər lüğətlərdə