PESSİMİZM

\[alm. Pessimismus; fr. Pessimisme; ing. Pessimism; lat. Pessimus – ən pis, osm. tr. bədbinlik\] – ümumiy-yətlə hər şeyi ən pis tərəfindən, hər vəziyyəti qaranlıq hesab edən və həmişə ən pis olanı gözləyən dünyagörüşü. Əksi optimizmdir.
PERSONALİZM
PİS

Digər lüğətlərdə