RES

\[lat. Res- şey\] – Res cogitans – düşünən varlıq, nəfsi natiqə, düşünən öz; res extensa – məkan tutan varlıq.
RELYATİVİZM
RESPUBLİKA