SÜNNİLİK

islam dinində ən geniş yayılmış ortodoksal təriqət. VII-VIII əsrlərdə xilafət daxilində gedən dini-siyasi mübarizə şəraitində meydana gəlmiş, IX əsrdə tam formalaş-mışdır.
SÜNNƏ
ŞAFİLİK

Digər lüğətlərdə