Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • SİENTİZM

  = sayəntizm \ – elmlə bağlı olan dünyagörüşü yaxud da elmi düşüncənin təktərəfli dəyərləndirilməsinə deyilir

  Tam oxu »
 • SİLLOGİSTİKA

  sillogistik əqli nəticə haqqında təlim. Aristotel tərəfindən formulə edilmiş tarixən birinci məntiqi de-duksiya sistemidir

  Tam oxu »
 • SİLLOGİZM

  \ ortaq bir terminlə bir-birinə bağlanan iki prinsipdən \ çıxarılan nəticə. Verilmiş iki təklifdən bu təkliflərin ehtiva etdiyini daxilində mövcud ola

  Tam oxu »
 • SİMPATİYA

  \. 1. Birgə hiss etmə, nəyisə birgə yaşama, kiminsə hisslərini paylaşmaq; 2. Kiminsə kiməsə özündə birbaşa, vasitəsiz olaraq bir təmayül hiss etməsi

  Tam oxu »
 • SİMVOL

  \ – hər hansı bir insan təbəqəsinin uzlaşma yolu ilə özünə müəyyən bir məna verdiyi işarə. Yaxud da bir şeyi göstərən, bir mənanı bir düşüncəni mu

  Tam oxu »
 • SİMVOLİK

  \ – bir simvol ilə dilə gətirilən, simvollarla istifadə edən yaxud simvollar qoyan. Simvolika \ – simvolların istifadə edilməsi, işarələr elmi

  Tam oxu »
 • SİNİF

  \ – müəy-yən müştərək əlamətləri olan tək-tək obyektlərin daxil olduğu.

  Tam oxu »
 • SİNİFLƏNDİRMƏ

  \ – mövzuları və anlamları nizamlı olaraq təsnif etmə və sıraya düzmə. Dilimizdə daha çox təsnifat sözü işlədilir

  Tam oxu »
 • SİNİFLƏR

  \ – tarixən müəyyən ictimai istehsal siste-mində tutduqları mövqeyə görə, istehsal vasitələrinə olan \ münasibət-lərinə görə, ictimai əməyin təşkili

  Tam oxu »
 • SİNTETİK

  \ – təklif-lərin \ həqiqiliyinin müəyyənləşdirilməsinin müxtə-lif üsullarını ifadə edən anlayışlar

  Tam oxu »
 • SİNTEZ

  \. Nələrisə bir yerə cəm edib toplama, birləşdirmə, bir araya gətirmə. Müəyyən prinsiplərdən qaynaqlanaraq onların məntiqi nəticəsi olaraq digər prin

  Tam oxu »
 • SİNTOİZM

  \ - ibtidai icma quruluşunda Yaponiyada meydana gəlmiş və öz inkişafında xeyli dəyişikliklərə uğramış din

  Tam oxu »
 • SİRR

  \ – hisslərin xaricində olan, əqlin təbii seyrinı tabe olmayan, varlığı və özü bizə qapalı olan, gizli-saxlı olan şey

  Tam oxu »
 • SİSTEM

  \ – öz aralarında müəyyən münasibətdə və əlaqədə olan, müəyyən bütövlük, vəhdət əmələ gətirən ünsürlərin məcmusu yaxud öz daxilinə qapalı, sist

  Tam oxu »
 • SİVİLİZASİYA

  \ – barbarlıq halından çıxıb ənənələrə bağlı olaraq müəyyən bir yurd daxilində yaşamaq. Böyük bir cəmiyyətin bütün fəsillərində müştərək olan, di

  Tam oxu »
 • SİVİLİZASİYA

  \ – cəmiyyətin maddi və mənəvi nailiyyətlərinin məcmusu.

  Tam oxu »
 • SİYASƏT

  Siyasət‖ termini ilk dəfə qədim yunan mütə-fəkkiri Aristotel istifadə etmişdir. O, bu termini dövləti idarə etmək sənəti kimi müəyyən edirdi

  Tam oxu »
 • SİYASƏT

  \ –siniflər, millətlər və digər sosial qruplar arasındakı münasibətlərlə bağlı, əsas məqsədi dövlət hakimiyyəti-nin ələ keçirilməsindən, əldə saxlanı

  Tam oxu »
 • SKEPTİSİZM

  \ – dəqiq bir vəziyyətdə olmamaq, qərar verməmək, qərarsız davranmaq.

  Tam oxu »
 • SKEPTİSİZM

  \ – obyektiv gerçəkliyin dərki imkanını şüphə altına alan fəlsəfi konsepsiya. Dəqiq bir mövqedə olmamaq, qərarsız qalmaq, şübhələnmək, şübhə ilə ya

  Tam oxu »
 • SKOLASTİK

  \: Birsifət olaraq, xüsusilə ruhani məktəblərində və Avropa universitetlərində təxminən XIII-XVII – illər arası oxunan xristian fəlsəfəsinə verilən a

  Tam oxu »
 • SOFİSTİKA

  \ – mübahisədə və ya sübutlarda səhv dəlillərin, sofizmlərin, yəni xarici, formal düzgünlüklə pərdələnmiş hər cür fəndlərin şüurlu tətbiqi

  Tam oxu »
 • SOFİSTLƏR

  \ – ―müdriklik‖ və ―natiqlik‖ sahəsində peşəkar müəllimlər rolunda çıxış etmiş qədim yunan filosoflarını belə adlandırmışlar \

  Tam oxu »
 • SOFİZM

  \ – ümumi qəbul olunmuş təsəvvürlərə zidd hər hansı cəfəngiyyatı, yaxud paradoksal müddəanı əsaslandıran mühakimə və ya nəticə

  Tam oxu »
 • SOFİZM

  \ – Mugalata, safsatacılık: Başqalarını aldatmaq ucun irəli sürülən, ilk baxışda doğru, lakin əslındə doğru olmayan dəlil və ağıl iddiasıdır

  Tam oxu »
 • SOLİPSİZM

  \ – subyektiv idealist təlim. Təlimə görə ancaq insan və onun şüuru mövcuddur, obyektiv aləm isə, o cümlədən insanlar yalnız fərdin şüurunda mövcud

  Tam oxu »
 • SOLLİPSİZM

  \ – ―Yalnız mən varam, məndən başqa hər şey ancaq mənim ideyamdır‖ deyən obyektiv məni şüurlu mahiyyəti ilə birlikdə ancaq bir reallığı, yeganə varlı

  Tam oxu »
 • SONSUZ

  \ – sonunun düşünülməsi çətin olan. Sərhədləri qoyulmayan, verilmiş olan hər böyüklükdən daha böyük olan

  Tam oxu »
 • SORİT

  \ - əvvəlki solligizmin nəticəsinin ondan sonra gələn sillogizmin müqəddimələrindən biri kimi çıxış etdiyi və bu halda müqəddimələrdən birinin aydın

  Tam oxu »
 • SOSİAL FƏLSƏFƏ

  \ -

  Tam oxu »
 • Sosial Stereotip

  şüurda istər şəxsi həyati təcrübə əsasında və istərsə də müxtəlif informasiya mənbələrinin köməyilə əmələ gələn təsəvvürlərin sabit məcmusu

  Tam oxu »
 • Sosial Stratifikasiya

  cəmiyyətin strukturu haqqında sosioloji nəzəriyyə. Nəzəriyyəyə görə cəmiyyət sosial təbəqələrə və ya stratlara \ bölünür

  Tam oxu »
 • Sosial Struktur

  biliklər və onlar arasındakı məhsuldar qüvvələrin və istehsal münasibətlərinin inkişafının müvafiq səviyyəsi, ictimai əmək bölgüsü ilə şərtlənən

  Tam oxu »
 • SOSİALİZM

  ideologiyasının kökləri çox qədim zaman-lardan müşahidə edilib. Az-çox sistemli şəkildə sosializm ideya-ları böyük utopistlər T

  Tam oxu »
 • SOSİALİZM

  \ – ictimai iqtisadi formasiya. Geniş mənada insanların birlikdə yaşayışlarında sosial ədalətin təmin edilməsi üçün göstərdikləri hər növ fəaliyyət

  Tam oxu »
 • SOSİALLAŞMA

  fərd tərəfindən sosial-mədəni təcrübənin toplanılan və nəsildən nəslə verilən əmək vərdişlərinin, biliklərinin, normaların, dəyərlərin, ənənələrin mə

  Tam oxu »
 • SOSİOBİOLOGİYA

  insan da daxil olmaqla bütün canlı varlıqların davranışının bioloji əsaslarının elmi tədqiqi ilə məşğul olan istiqamət, insanın həyat fəaliyyətində

  Tam oxu »
 • SOSİOLOGİYA

  \ – istər qlobal \ və istərsə də xüsusi sosial sistemlərin inkişafı və fəaliyyət qanunauyğunluqları haqqında elm

  Tam oxu »
 • SPEKULYATİV

  Fəlsəfə \ – biliyin qurulmasının, təşkilinin spekulyativ tipinə, yəni praktikaya müraciət etmədən refleksiya-nın köməyi ilə yaradılmış fəlsəfi sistem

  Tam oxu »
 • SPEKÜLATİF

  \ – Nəzəri olan: Təcrübə edilməsi mümkün olmayan şeylərlə əlaqəli olan.

  Tam oxu »
 • SPİRİTUALİZM

  \ – bütün reallığın və həqiqətlərin əsasının ruhun təşkil etdiyini, hər bir gerçək olanın ruhi olduğunu və maddi olanın ancaq ruhi reallığın təzahü

  Tam oxu »
 • SPİRİTÜALİZM

  \ – Ruhçuluq - Tinselcilik: İnsanda onun orqanik quruluşundan ayrı mənəvi bir prinsipin yəni, ruhun öz-özünə bir gərçək olduğunu, maddəyə icra edil-

  Tam oxu »
 • SPONTANLIQ

  \ – öz-özünə baş verməklik; xarici təsirlərlə deyil, daxili səbəblər nəticəsində meydana gələn proseslərin xarakteristikasıdır; həmçinin özfəaliyyətd

  Tam oxu »
 • STOASİZM

  \ - əqlin hökmranlığını, təbiətə uyğun yaşamağı, ruhun sarsılmazlığını hissiyyatsızlığı və dünya yurddaşlığı ideyasını qayə olaraq qoyan Kipirli Zeno

  Tam oxu »
 • STOİKLƏR

  e.ə. IV əsrin sonunda Ellin mədəniyyəti zəmnində kosmopolit və fərdiyyətçilik ideyalarının və riyazi biliklər əsasında texnikanın inkişafı ilə əlaqədə

  Tam oxu »
 • STRUKTUR

  \ – sistemin təşkilinin ünsürləri arasındakı sabit qarşılıqlı əlaqələrin, bu əlaqələrin qanunlarının vəhdəti kimi çıxış edən quruluşu və daxili form

  Tam oxu »
 • STRUKTURALİZM

  \ – Son illərdə xüsusilə də Fransada inkişaf edən, əsas bir həqiqət olaraq sturktura əsaslanan struktur üzərində qurulan elm qaydası

  Tam oxu »
 • SUBLİMASİYA

  \ – enerjinin sosial cəhətdən əlverişli olmayan \ məqsədlərdən və obyektlərdən \ məqsəd və obyektlərə keçirilməsi

  Tam oxu »
 • SUBSTANSİALİZM

  \ – bir ya da çox substansiyanın varlığını qəbul edən təlimlər. Ruhun bir substan-siyası olduğunu qəbul edən təlim

  Tam oxu »
 • SUBSTANSİYA

  \ – bax: cövhər; özünün bütün formalarının, insan və onun şüuru da daxil olmaqla təbiət və tarix hadisələrinin daxili vəhdətində götürülmüş ob

  Tam oxu »