Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • SUBLİMASİYA

  \ – enerjinin sosial cəhətdən əlverişli olmayan \ məqsədlərdən və obyektlərdən \ məqsəd və obyektlərə keçirilməsi

  Tam oxu »
 • SUBSTANSİALİZM

  \ – bir ya da çox substansiyanın varlığını qəbul edən təlimlər. Ruhun bir substan-siyası olduğunu qəbul edən təlim

  Tam oxu »
 • SUBSTANSİYA

  \ – bax: cövhər; özünün bütün formalarının, insan və onun şüuru da daxil olmaqla təbiət və tarix hadisələrinin daxili vəhdətində götürülmüş ob

  Tam oxu »
 • SUBSTRAT

  \ – müxtəlif predmetlərin və ayrıca, təkcə predmetin, şeyin müxtəlif xassələrinin və onların məcmusunun vəhdətinin, eyniyyətinin əsası \

  Tam oxu »
 • SUBYEKT

  \ – Subyekt termini Aristotelə görə sonra da Orta əsrlərdə cövhər mənasında işlədilirdi. Bugünkü mənasında isə XVII əsrdən sonra işlədilir

  Tam oxu »
 • SUBYEKTİV

  \ – subyektlə bağlı olan, subyektdə əsaslandırıla bilən, subyektlə müəyyənləşmiş olan, subyektə bağlı olan

  Tam oxu »
 • SUFLİ

  ərz \ – yerə Aydan fərqli olaraq sufli, yəni aşağı olan, alçaq.

  Tam oxu »
 • SUFLİ

  aləm – Ay altı aləmdir. Ruhani varlıqlara görə aparılan bu bölgüyə görə, ay altı aləm maddi varlıqların yaşadıqları mə-kandır

  Tam oxu »
 • SÜBUT

  \ – Sübutun tezisi olan hər hansı fikrin həqiqiliyini \ əsaslandırmaq məqsədi daşıyan mühakimə. Kökü ərəbcədəki səbutə-dən \ götürülmüşdür

  Tam oxu »
 • SÜNNƏ

  \ – \ – Məhəmməd Peyğəmbər və onun kəlamları haqqındakı hədisləri təşkil edən ―müqəddəs rəvayətlər‖ məcmusu, sünnilik məzhəbinə etiqad edən müsəlma

  Tam oxu »
 • SÜNNİLİK

  islam dinində ən geniş yayılmış ortodoksal təriqət. VII-VIII əsrlərdə xilafət daxilində gedən dini-siyasi mübarizə şəraitində meydana gəlmiş, IX əsrd

  Tam oxu »
 • ŞAFİLİK

  sünni məzhəblərindən biri; banisi islam hüququ-nun dərin bilicisi, fakih və mühəddisi, Fələstinin Qəzzə şəhərində anadan olmuş Məhəmməd bin İdris ə

  Tam oxu »
 • ŞAMANİZM

  ibtidai-icma quruluşunda bəzi xalqlarda yaran-mış erkən din. Şamanın \ ruhlarla ünsiyyətinə inama əsas-lanır

  Tam oxu »
 • ŞEY

  \ – hər hansı bir düşüncəni dilə gətirən naməlum termin. Həqiqi olan, şüurun xaricində öz başına var olan yeganə obyekt \

  Tam oxu »
 • ŞEYXİLİK

  XIX əsrin birinci yarısında şiəlik əsasında yaranmış dini-siyasi cərəyan. Şeyx Əhməd Əhsai \ yaratmışdır

  Tam oxu »
 • ŞƏXS

  \ mənası bölünməyən, parçalanmayan deməkdir. Latıncadakı devidere sözündən törə-mişdir = a-tomon – bölünməyən, özlüyündə hissələrə ayrılmaz olan

  Tam oxu »
 • ŞƏRAİT

  \ – predmeti əhatə edən və predmetin onlarsız mövcud ola bilmədiyi xarici hadisələrə münasibətini ifadə edən fəlsəfi kateqoriya

  Tam oxu »
 • ŞƏRƏF

  \ – insanın duyan, düşünən və azad bir varlıq olaraq özündə daşıdığı dəyər, insaniyyətinin dəyəri

  Tam oxu »
 • ŞƏRİƏT

  \ – müsəlman qanunlarının sistemləşdirilmiş toplusu. Şəriətdə bütün qeyri-dini və dini problemlər islam baxımından işıqlandırılır; təsərrüfat həya

  Tam oxu »
 • ŞƏRT

  \ – bir başqa şeyin özünə bağlı olduğu, bir başqa şeyi imkanlı qılan şey. Şərtli imperativ \

  Tam oxu »
 • ŞOVİNİZM

  \ – millətçiliyin ifrat, mürtəce formalarından biri. Başqa millət və xalqlara nifrət və ədavəti qızışdırmağa yönəldilmiş şovinizm siyasəti guya ―ikin

  Tam oxu »
 • ŞÜUR

  \ – 1. Insanın özü, yaşadıqları və dünya haqqındakı məlumatı. Bundan başqa düşünmək və özünü tanımaq qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • TABU

  \ Qeyri-normal gücə sahib olan bir nəsnə, insan və ya söz tabu syıla bilər. İbtidai xalqlarda: əfsanəvi etiqadlara, mövhumi təsəvvürvə – zehniyyətlə

  Tam oxu »
 • TALE

  insanların həyatında bütün hadisələri qabaqcadan müəyyən edən fövqəltəbii qüvvə haqqında dini-idealist təsəvvürü ifadə edən anlayış

  Tam oxu »
 • TANRI

  \ – Dini iman sistemində fövqəltəbii və fövqəladə xüsusiyyətləri, yetişkin bir əsas olaraq ən yüksək varlıq

  Tam oxu »
 • TANTRİZM

  Qədim Hindistanın dini-fəlsəfi təlim. İlk əvvəl qadın allahlar ayini ilə və məhsuldarlığın təmin edilməsinə yönəl-dilmiş cadu mərasimləri ilə bağlı ol

  Tam oxu »
 • TEXNOKRATİYA

  \ Müasir cəmiyyətlərdə hakim sinfə mənsub dövlət inhisarçı istehsalın yüksək rəhbərlərindən ibarət sosial təbəqə

  Tam oxu »
 • TEİZM

  \ – Bir Tanrıya iman gətirmək

  Tam oxu »
 • TEİZM

  \ – Tanrıcılık: Aləmin səbəbi olan lakin, aləmdən ayrı olan bir Alahın varlığına inanan fəlsəfi doktriya

  Tam oxu »
 • TELEOLOGİYA

  \ – aləmdə obyektiv, insan fövqündə duran məqsədlərin və məqsə-dəuyğunluğun mövcudluğu haqqında dini-fəlsəfi təlim

  Tam oxu »
 • TEODİSEYA

  \ – Allaha haqq qazandırılması; nəyin hesabına olursa olsun qüdrətli, aqil və adil allaha etiqadla dünyada şər və ədalətsizliyin mövcud-luğu arasınd

  Tam oxu »
 • TEOQONİYA

  \ – allahların mənşəyi haqqında dini miflər sistemi; allahların şəcərəsi.

  Tam oxu »
 • TEOLOGİYA

  \ – 1. Kainatı, bütün mövcudatı qayələrlə vasitələr arasında əlaqələr bütünü olaraq görən fəlsəfi təlim

  Tam oxu »
 • Teoloji etika

  hər hansı teoloji sistemə əsaslanan etika. Teoloji etikanın nüfuzlu-təsirli cərəyanları üç əsas dinin; xristianlığın, islamın, buddizmin etik təliml

  Tam oxu »
 • TEORİYA

  \ – faydalanmağı yaxud da tətbiq etməyi məqsəd güdən sırf bilik. Müəyyən həqiqətləri açıqlamaq, izah etmək yaxud da müəyyən etmə formasında ortaya

  Tam oxu »
 • TEOSOFİYA

  \ – teologiya ilə \ və ya mistikanın dini etiqaddan kənar formaları ilə eyniləşdirilən anlayış.

  Tam oxu »
 • TEZİS

  \ – ortaya qoyulan müddəa, hökmlər, qaydalar, önə sürülən prinsip.

  Tam oxu »
 • TƏBİƏT

  \ – bax: natura. Azərbaycan dilində çox işlənən bu söz فؼم \ modelində b \ felinin فؼ مُ \ modelində ؽث غُ məsdərinin müənnəs \ cinsdə ifadəsidir

  Tam oxu »
 • TƏCƏLLİ

  \ – ortaya çıxmaq, görünmək, təzahür etmək. Təsəvüf istilahı olan təcəlli Allahın ilahi qüdrətinin hər şeydə ortaya çıxması, görünməsi deməkdir

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏ

  \ –fəlsəfədə ənənəvi mənada xarici aləmin hissi empirik inikası. Təcrübə hər cür biliyin yeganə məmbəyidir \

  Tam oxu »
 • TƏƏSSÜRAT

  \ – vasitəsiz olaraq alınan şüur.

  Tam oxu »
 • TƏFƏKKÜR

  \ yaxud düşünmə, fikrə dalmaq – obyektiv aləmin anlayışlar-da, mühakimələrdə, nəzəriyələrdə və s. əks olunmasından ibarət, bu və ya digər məsələlər

  Tam oxu »
 • TƏFSİR

  \ – bir mətnin anlamı haqqında açıqlama.

  Tam oxu »
 • TƏHSİL

  \. Ümumi mənada insanın qabiliyyətlərinin xüsusilədə əxlaqi vəsflərinin inkişaf etdirilməsi üçün yön və istiqamət verilməsi, metod öyrədilməsi, bil

  Tam oxu »
 • TƏHTƏLŞÜUR

  \ –– müəyyən anda şüurun məna fəaliyyətinin mərkəzi olmasa da, şüurlu proseslərin gedişinə təsir göstərən fəal psixi proseslərin xarakteristikası

  Tam oxu »
 • TƏXƏYYÜL

  \ – bir obyekti, o obyekt qarşımızda olmadan proqramlaş-dırmaq bacarığı. Gerçəklikdən alınmış təəssüratların yenidən də-yişdirilməsi əsasında insan ş

  Tam oxu »
 • TƏKAMÜL

  \ –geniş mənada varlıq və şüurun istər kəmiyyət və istərsə də keyfiyyət dəyişmələrini özündə birləşdirən dəyişmə kimi başa düşülür

  Tam oxu »
 • TƏKAMÜLÇÜLÜK

  \ –Təkamül nəzəriyyəsi. Hər şeyi, bütün yaradılışı təkamül baxımından dəyərləndirən dünyagörüşü

  Tam oxu »
 • TƏKLİF

  \ – ittihamın sözlərlə dilə gəlməsi, doğru yaxud da yalnış ola bilən bir izah.

  Tam oxu »
 • TƏQLİD

  \ – Nəyinsə, kiminsə roluna, obrazına girmək. Yaxud onun izindən getmək, özünü ona bənzət-mək. Təqlid sadəcə bir kəsin xarakterik xüsusiyyətlərini

  Tam oxu »