SAXTALAŞDIRMA

Nəzəri müddəaların \[hipotezlərin, nəzəriyyələırin\] təcrübə nəticəsində alınmış emprik dəlillərə tutuşdurulması yolu ilə təkzib edilmələri vasitəsilə onların həqiqi-liyinin yoxlanılması üsullarından biri.
SAHƏ
SANSÜALİZM

Digər lüğətlərdə