SAZ₂

sif. [ fars. ]
1. İşlətmək üçün tam yararlı, hazır halda olan; sınığı, zədəsi, nöqsanı olmayan; yaxşı təmir olunmuş. Saz maşın. Saz alət. Saz saat.
[Xortdan:] Bala, faytonun sazdımı? Ə.Haqverdiyev.
Alınca xəbəri qaçmışdı birbaş; Çiynində saz tüfəng, beldə patrondaş. H.K.Sanılı.

□ Saz eləmək (etmək) – düzəltmək, qaydaya salmaq, uyğunlaşdırmaq.
Sən də, gözüm, Allaha baxıb zülmü az eylə; Peyvəstə könül yıxsan əgər, bir də saz eylə. M.P.Vaqif.
Mən demənəm dərdüqəmim az eylə; Daim meylin meylim ilə saz eylə. Q.Zakir.

Saz olmaq – uyğun olmaq, bərabər olmaq, tay olmaq. Zaman sənə saz olmasa, sən zamana saz ol. ( Ata. sözü ).
Yara yar saz olmasa; Pünhanda tər-tər ağlar. (Bayatı).

2. Möhkəm, qıvraq, sağlam, dözümlü. Bədəncə saz. Canı-başı saz.
[Muxtar] Feyzini səsləyib iki saz at yəhərləməsini tapşırdı. B.Bayramov.

// Yaxşı, yerində.
Onu Taşauzda gördüm, kefi saz; Ətirli tağlardan qovun dərərkən. S.Rüstəm.

// Sazdır şəklində – yaxşıdır, düzgündür, qaydasındadır, yerindədir mənalarında.
Demək ki, keyfiniz sazdır. M.S.Ordubadi.
[Süleyman:] Şükür Allaha, hər şey öz yerində sazdır. Ü.Hacıbəyov.
[Aslan starşinaya:] Hər şey öz qaydasındadır, maşın sazdır. S.Vəliyev.

Синонимы

  • SAZ sağlam — gümrah — qıvraq

Омонимы

  • SAZ SAZ I is. mus. Simli xalq musiqi aləti. Sinəsində telli sazı; Aşıqlar söz qoşub gəlir (S.Rüstəm). SAZ II sif

Антонимы

  • SAZ SAZ – NAXOŞ O saz adamdır (İ.Fərzəliyev); Məni naxoş və ya xudbin hesab edir (M.İbrahimov). SAZ – SINIQ Demək ki, işiniz sazdır? (M

Этимология

  • SAZ Farsca saxtən feilinin əsasıdır, “düzəldən”, “yaradan”, “təmir edən” deməkdir: saatsaz və s. Saz həm də çalğı alətinin adıdır (sazandə
SAYTAL
SAZ₁

Значение слова в других словарях