SORİT

\[yun. Soros – topa, dəstə\] - əvvəlki solligizmin nəticəsinin ondan sonra gələn sillogizmin müqəddimələrindən biri kimi çıxış etdiyi və bu halda müqəddimələrdən birinin aydın formada ifadə olunmadığı sillogizimlər zənciri.
SONSUZ
SOSİAL FƏLSƏFƏ