STRUKTUR

\[os. Tr. Bünye; lat. struktura – quruluş; ər. ت حُُ \] – sistemin təşkilinin ünsürləri arasındakı sabit qarşılıqlı əlaqələrin, bu əlaqələrin qanunlarının vəhdəti kimi çıxış edən quruluşu və daxili forması.
STOİKLƏR
STRUKTURALİZM

Значение слова в других словарях