AĞ ELƏMƏK

Üzünə ağ olmaq, ağ yalan kimi ifadələrdə sözü “yuxarı” anlamını əks etdirir: ağ eləmək “normadan yuxarı qalxmaq”dır. Ağa sözü də (yuxarı) mənası ilə əlaqədardır: “yuxarı təbəqədən olan”, ümumiyyətlə, “böyük” deməkdir. Ağa­bacı, Ağanənə, Ağadayı, Ağəli tipli sözlərdə də ağ(ağa), “böyük” mənasını ve­rir. Başqa yozum da mümkündür: ərəbcə “tabe olmayan” deməkdir. İfadə bununla da bağlı ola bilər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AĞ1
AĞ OLMAQ

Digər lüğətlərdə