Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • ƏBDAL

  Bax. Abdal. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏBDUSALAM

  Ərəbcə “xilaskarın (yəni Allahın) qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏBDÜL

  Bədəl, təbdil kəlmələri ərəbcə kökdaş sözlərdir və “əvəz” anlamı ilə bağlıdır. Əbdül (əsli: əbdal) sözü bədəl kəlməsinin cəmidir, əvəz edən, yerini tu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLBAQİ

  Ərəbcə əbdul “qul”dur, baqi “əbədi olan” (yəni Allah) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLƏZƏL

  Ərəbcə “əzəli, daima olanın (yəni Allahın) qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLƏZİZ

  “Əzizin (yəni Allahın) qulu” deməkdir. Əziz sözü Allahın epitetlərindən biridir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏBDÜRRƏHİM

  “Rəhm edənin (Allahın) qulu” deməkdir. Əbdürrəhman da buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏBƏ

  Monqol sözüdür, “nənə” deməkdir. Bizdə əbəçi (göbək nənəsi) sözündə qalıb.

  Tam oxu »
 • ƏBƏÇİ

  Mamaça (akuşerka), “göbək nənəsi” mənasında işlədilir. Əməköməçi adlı ot-bitki ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİ

  Ərəb mənşəlidir, “daima” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏBƏQURŞAĞI

  Əbə sözü “nənə” deməkdir, qurşaq toqqadır. “Nənənin toqqası” anlamını verir. “Qövsi-qüzeh” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ƏBLƏH

  Ərəb mənşəlidir, idiot, kütbeyin, bacarıqsız, axmaq mənalarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏBRƏŞ

  Ərəbcə “boz (çil-çil) rəng” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏBRİŞİM

  Farsca “ipək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏBUBƏKR

  Aişədən əvvəl peyğəmbərimiz dul qadın alıb. Onun aldığı ilk bakirə Aişə olub (Əbubəkrin qızı), Əbu (ata) və bəkr (bakirə) sözləri “bakirənin atası” de

  Tam oxu »
 • ƏBUTALİB

  “Talibin atası” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏBUZƏR

  Ərəbcə əbu (ata), farsca zər (qızıl) sözlərindən əmələ gəlib: “qızıl atası”, yəni “qızılı çox olan” deməkdir

  Tam oxu »
 • ƏBÜLFƏZ

  Ərəbcə “əbu-l-fəzl” kimidir, “fəzilət atası (ən üstün olan), hünər sahibi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏCDAD

  Ərəbcə cədd sözünün cəm formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏCƏL

  Ərəbcədir, “ölüm vaxtı”, “son” mənalarında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏCR

  Ərəb mənşəlidir, “ödəmə”, “əvəz”, “təltif” mənalarını əks etdirir. “Cəza” mənası da mövcuddur. Əcrini kəsmək ifadəsi də işlədilir, “əvəzini çıxmaq” (c

  Tam oxu »
 • ƏDA

  Alınma sözdür, “naz-qəmzə”, “yosma” mənalarında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏDABAZ

  Əsli “ədəbaz”dır, “ədalı olmağı sevən” deməkdir. Əda ərəbcədir, baz isə farsca. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏDƏBİYYAT

  Ərəbcə ədəb sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏDHƏM

  Ərəbcə rəng bildirən sözdür: “tünd şabalıdı” (və ya qara) deməkdir. (ərəbcə “qara” müqəddəslik əlaməti olub: Kəbədə Qara daş)

  Tam oxu »
 • ƏFƏNDİ

  Yunanca “ata”, “cənab” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏFİFƏ

  Ərəbcə “ismətli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏFRAİL

  Ərəbcə “sevinc” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏFRUZ

  Farsca əfruxtən (yandırmaq) məsdəri ilə qohumdur, “işıq saçan” (günəş), “yandıran” deməkdir. Fəraxtən və ya əfraxtən məsdəri ilə qohum olan əfraz sözü

  Tam oxu »
 • ƏFSAR

  Ərəbcə “yüyən” deməkdir (ovsar). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏFSƏR

  Ərəb sözüdür, “tac” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏFSUN

  Farsca füsunkar sözü ilə qohumdur, “ovsun” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏFSUS

  Ərəbcə təəssüf sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏFZƏL

  Ərəbcə fəzilət sözü ilə qohumdur, “ən yaxşı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏFZƏLƏDDİN

  Əfzəl sözü “üstün” deməkdir. Əfzələddin – “dində üstün tutulan şəxs” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏĞYAR

  Ərəb mənşəlidir, qeyri (əsli: ğeyri) sözü ilə eyni kökə malikdir, onun cəm formasıdır. Poeziyada “yad”, “kənar” mənalarında işlədilir (bəzən “düşmən”

  Tam oxu »
 • ƏHALİ

  Ərəbcə əhl sözünün cəmidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏHATƏ

  Ərəbcədir. Mühit, həyat sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏHD ELƏMƏK

  Əhd ərəb sözüdür. Öhdəlik sözü ilə qohumdur. Əhd eləmək “öh­dəliyə götürmək” kimi başa düşülə bilər. İndi “arzu” anlamında daha çox işlədilir

  Tam oxu »
 • ƏHƏD

  Ərəb sözüdür, “tək” deməkdir. Allah tək olduğu üçün Əhəd sözü “Allah” məna­sında da işlədilir. Əhədini kəsmək ifadəsi də işlədilir (mənası: “tək qalan

  Tam oxu »
 • ƏHLİMAN

  Ərəbcə “iman əhli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏHMƏD

  Ərəbcə həmid, mahmud sözləri ilə qohumdur. “Tərifəlayiq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏXA

  Ərəb mənşəlidir və məxəz sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏXLAQ

  Bu söz xalq, məxluq kəlmələri ilə kökdaşdır, ərəbcədir. Ziya Göyalpa görə, əxlaqda birinci yer türklərə məxsusdur (onun fikrinə görə, incəsənət – yuna

  Tam oxu »
 • ƏJDAHA

  Farsca əjdər sözü ilə qohumdur, əsli əjdərha kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏKİM

  Ekim forması da olub. Rus dilindəki “ключица” sözünü biz “körpücük sümüyü” kimi tərcümə edirik. Əslində, onun qədim adı “əkim”dir və indi də işlədə bi

  Tam oxu »
 • ƏKİNÇİ

  Əkmək (ikmək) feilinin “çoxaltmaq” mənası da olub. Uyğur dilində ekmək sözü “əlavə etmək” deməkdir. Əkmək əlavə məhsul götürməklə bağlıdır

  Tam oxu »
 • ƏKİZ

  İkər (müq. et: birər-birər) sözündən r-z əvəzlənməsi ilə əmələ gəlib, kökü iki sayı ilə bağlıdır, Antonimi yalxı (yal-nız, yəni tək) sözüdür

  Tam oxu »
 • ƏKMƏK

  Ək (ik) sözü “əlavə etmək” deməkdir. Əkmək əlavə məhsul götürməklə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏKS

  Ərəbcə inikas sözü ilə kökdaşdır, mənası şəkil, obraz anlamına uyğun gəlir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »