Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • NİFTULLA

  Ərəbcə “Allahın övladı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NİGAHBAN

  Fars mənşəlidir, “neqah” (baxış) deməkdir, ban isə bağban sözündəki şəkilçi ilə eynidir və bizdəki -çı şəkilçisinə uyğun gəlir, “gözətçi” deməkdir

  Tam oxu »
 • NİK

  ing. nickname – «təxəllüs» sözünün qı­saldılmış variantı

  Tam oxu »
 • NİKAH

  Ərəb sözüdür, farsca ona kəbin deyirlər. Bizdə tarixən quda sözündən istifadə olunub. Nigah sözü də var, farsca “baxma” anlamını əks etdirir, nigahban

  Tam oxu »
 • NİKBİN

  Bin hissəsi farsca didən (görmək) feilinin qrammatik əsasıdır, nik “yaxşı” de­məkdir. Antonimi “bədbin”dir

  Tam oxu »
 • NİKOTİN

  Adam adı ilə bağlıdır: 1530-1600–cü illərdə yaşamış və Fransanın Lis­sa­bonda səfiri olmuş Nikot ilk dəfə Hindistandan tütün gətirən şəxs olmuş, söz d

  Tam oxu »
 • NİMÇƏ

  Farscadır, nim “yarı” deməkdir. Nimçə “yarıdan da balaca” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NİMDAŞ

  Əsli nimdaşt kimidir, nimdar forması da var, fars sözüdür: daşt (dar) hissəsi daştən (malik olmaq) məsdərinin qrammatik əsasıdır

  Tam oxu »
 • NİSGİL

  Güman olunur ki, ərəbcə miskin (aciz, yazıq) sözünün həm fonetik, həm də semantik baxımdan dəyişilmiş formasıdır

  Tam oxu »
 • NİŞAN

  Farscadır, мишень şəklində rus dilinə də keçib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NİTQ

  Ərəb sözüdür, natiq, məntiq sözləri ilə eyni kökə malikdir. Bizdə bunun əvəzinə ayıtmaq işlədilib. Ay (oy) “ağıl”, “şüur” deməkdir

  Tam oxu »
 • NİVASİYA

  lat. nivis – qar

  Tam oxu »
 • NİVELİR

  fr. niveler – tarazlaşdırmaq, niveau – səviyyə

  Tam oxu »
 • NİVELİRLƏMƏ

  fr. niveler – tarazlaşdırmaq, niveau – səviyyə

  Tam oxu »
 • NİYAMƏDDİN

  Ərəbcə “dinin qını (qoruyanı)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NİYAZ

  “Ehtiyac”, “xahiş” deməkdir. Nəzir isə ehtiyacı ödəmək üçün verilən paydır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NİYƏ

  Bu əvəzlik, əslində, nəyə kimi olub, sonra bitişdirici y samitinin təsiri ilə açıq sait (ə) qapalı saitə (i) çevrilib

  Tam oxu »
 • NİZAM

  Ərəbcə nəzm, intizam sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NOXUD

  Farscadan alınmış sözdür. Türk dillərində onun müqabilində burcaq kəlməsi işlədilib. Alınma noxud doğma burcaq kəlməmizi sıradan çıxarıb

  Tam oxu »
 • NOMENKLATURA

  lat. nomenclature – ad

  Tam oxu »
 • NONPAREL

  fr. nonpareille – bərabəri olma­yan

  Tam oxu »
 • NOOLANDŞAFT

  yun. noos – ağıl + alm. landschaft – ölkə, mahal

  Tam oxu »
 • NOOSFER

  yun. noos – ağıl + yun. sphaira – kürə

  Tam oxu »
 • NORD

  alm. nord – şimal

  Tam oxu »
 • NORD-OST

  alm. nord – şimal + alm. est – şərq

  Tam oxu »
 • NORD-VEST

  alm. nord – şimal + alm. west – qərb

  Tam oxu »
 • NORİT

  norv. norit; Norge – Norveç sözündən

  Tam oxu »
 • NOV

  Farscadır (əsli: nav), təqribən, “su borusu” mənasını əks etdirir (ən çox su dəyirmanında tətbiq olunur)

  Tam oxu »
 • NOVAT

  Ərəb mənşəli növbət sözünün dialekt variantıdır (qərb dialektlərində işlədilir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NOVQOROD

  Murad Aci yazır ki, şəhəri isveçlər tikiblər, adı da Xolmqorod olub. Sonra dəyişib Novqorod etməklə ruslaşdırma əməliyyatını həyata keçiriblər

  Tam oxu »
 • NOVRUZ DƏRDİ

  “Novruz və Qəndab” dastanı ilə bağlıdır. Telli Qəndab Novruzun dərdindən xəstə düşür və “dərdim Novruz dərdidir” deyir

  Tam oxu »
 • NÖKƏR

  Monqol sözüdür, ilkin mənası “əməkdaş”, “silahdaş” demək olub. Sonra məna tamam dəyişib və farslardakı “gəda” anlamına uyğun məna kəsb edib

  Tam oxu »
 • NÖQTƏ

  Ərəb mənşəlidir, cəmi nöqat kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NÖV

  Ərəb mənşəlidir (əsli: noy), cəm forması “ənva”dır, “dürlü”, “cür” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NÖVRƏSTƏ

  “Gənc qız” deməkdir. Oğlan adı olanda Növrəst kimi işlədilir (Növrəs İmanı xatırlayın). (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • NTSC

  ing. – National Television System Committee – «televiziya sistemləri üzrə milli komitə» ifadəsində sözlərin baş hərf­lərindən yaradılmış abreviatura

  Tam oxu »
 • NUNATAK

  eskimos. nuna – tənha + eskimos. tak – zirvə

  Tam oxu »
 • NURİDƏ

  Bu söz ərəb (nur) və fars (didə) kəlmələrinin birləşməsindən əmələ gəlmiş, əvvəl Nurididə kimi olmuş, sonra Nuridə şəklinə düşmüşdür

  Tam oxu »
 • NURULLAH

  Ərəbcə “Allahın nuru” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NURUŞ

  Nuru adının əzizləmə formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NUŞ

  Farsca nuşidən (içmək) feilinin qrammatik əsasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NUŞİRƏVAN

  Farsca “ölməz ruh” (ruhun ölməzliyi) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NÜANS

  Fransızca "nuance" (həssas rəng fərqi) sözündən alınmışdır. Fransızca "nue" (bulud) sözünə -entia şəkilçini artırmaqla düzəldilmişdir

  Tam oxu »
 • NÜBAR

  Farsca nu (nou) və bar sözlərindən əmələ gəlib. “İlk məhsul” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NÜFUS

  Ərəbcə nəfs sözü ilə qohumdur, onun cəm formasıdır. “Əhali”, “adam” anlamlarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • NÜMAYƏNDƏ

  Farsca nüma (göstərən; bədənnüma güzgü), nümayiş, nümunə sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • NÜMAYİŞ

  Nüma (məsdəri: nəmudən) farsca “göstərən” deməkdir. Böyük güzgüyə bədənnüma deyirlər. Nümayəndə, nümunə sözləri də buradandır

  Tam oxu »
 • NÜMUNƏ

  Farsca bədənnüma, nümayiş sözləri ilə qohumdur. “Görmə, göstərmə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • O

  Bu əvəzliyin mənası qədim hind dilində “başqası” deməkdir. Qədimdə bizdə ol, an formalarında işlədilib

  Tam oxu »
 • OAZİS

  ər. – səhra. Misirdəki Oasiya şəhərinin adı ilə

  Tam oxu »