Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • SƏBA

  Ərəbcə “səhər mehi”, “gənc” anlamlarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏBAHƏDDİN

  Ərəbcə “dinin sabahı” (gələcəyi) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏBİNƏ

  İtaliyada Roma şəhərinin tərkibində Səbinə tayfası olub. Sözün mənası “Səbinədən olan qız” (müq. et: Mədinə, Bağdad, Yəmən və s

  Tam oxu »
 • SƏBRİ-QƏRAR

  Ərəbcədir, sinonimlər birləşməsidir (qərar sözünün “səbir” mənası var). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏBZƏLİ

  Səbz farsca “yaşıl”, “göy” deməkdir (səbzə - yaşıllıq). Yaşıl həm də cavanlıq əlamətidir. Deməli, Səbzəli “cavan Əli”, “Əlinin cavanlığı”deməkdir

  Tam oxu »
 • SƏDƏF

  Dəniz böcəyinin adıdır, ərəb sözüdür. Qədim düşüncəyə görə, dənizə ildırımlı yağış yağanda sədəf dürrə (inciyə) hamilə olur, ildırımsız yağanda isə şə

  Tam oxu »
 • SƏDƏQƏ

  Ərəbcədir, danışıq dilində sadağa kimi də işlədilir. “Dilənçiyə verilən pay” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SƏDRƏDDİN

  Ərəbcə “dinin önündə gedən, başçı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏFA

  Səfi” kimi də işlədilir, ərəbcə “təmiz” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏFALƏT

  Ərəbcə səfil sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏFƏR

  Qəməri təqvimlə ikinci ayın adıdır. Məhərrəm, Rəcəb, Şaban, Ramazan adları da ayların adı ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • SƏFİYYƏ

  Ərəb mənşəlidir, “seçilmiş”, “saf”, “ən yaxşı” deməkdir. Təsfiyyəçi sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SƏFTƏR

  “Səf (cərgə) dağıdan”, “cərgəni pozan”, yəni “igid”, “cəsur” (halay pozan) deməkdir. Alınma sözdür. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SƏHƏNG

  Belə güman olunur ki, ərəbcə “qab” mənasını verən səhn sözündəndir. Dilimizdə (dialektlərdə) sənək kimi də işlədilir

  Tam oxu »
 • SƏHİFƏ

  Ərəbcədir (əsli: səfe), cəm forması səfəhat kimidir, bizdə təhrif olunub və səhifə şəklinə düşüb. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SƏHİYYƏ

  Ərəbcə səhhət (sağlamlıq) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏHNƏ

  Ərəbcə “meydan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏXAVƏT

  Ərəb sözüdür, türk dillərində onun yerinə aqı (щедрый), aqıla (считать щедрым), aqılıq (щедрость) sözlərindən istifadə olunmuşdur

  Tam oxu »
 • SƏİD

  Ərəbcədir, “xoşbəxt” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏKİ

  Alınma sözdür, bizdə qaldırım işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏKİL

  Sakar və səkil sözləri qohumdur, tarixən “ağ” (qaşqa) mənasında işlədilib. Səkil atın ayağındakı ağ ləkələrə deyilir

  Tam oxu »
 • SƏKKİZ

  Dilimizdə səki sözü var (onun yerinə bəzən qaldırım kəlməsindən də istifadə olunur), “hündür yer” deməkdir

  Tam oxu »
 • SƏKMƏK

  Mənbələrdə sək (sekri) sözü var və “sıçramaq” mənasında açıqlanıb. Deməli, səkmək sözünün qədim mənası “sıçramaq” deməkdir

  Tam oxu »
 • SƏQAN

  Farsca sək (it) sözünün cəm formasıdır. Qadın adı kimi işlədilir (mənfi adlar olur). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏLİB YÜRÜŞÜ

  1095-ci ildə bütün xristian dünyası qaynayırdı. Səlcuq türkləri Qərbi Asiyaya yürüşə başlamışdılar. Onlar Yerusəlimi (Qüdsü) misirlilərin əlindən almı

  Tam oxu »
 • SƏLİM

  Ərəbcədir, “sağlam” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏMA

  Sözün cəm forması səmavət kimidir, ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏMƏ

  Qərb dialektlərində bu söz “хмельный” (xumar) anlamında işlədilir, zənnimcə, farscadan alınma kəlmədir

  Tam oxu »
 • SƏMƏNBƏR

  Farsca yasəmən (səmən) və sinə (bər) sözlərindən əmələ gəlib; “ya­səmən rəngli sinə” (sinəsi ağ olan) deməkdir

  Tam oxu »
 • SƏMƏND

  Farscadır, qırmızı ilə sarının çalarından ibarət olan rəngdir. Buna rusca буланый, саврасый deyirlər

  Tam oxu »
 • SƏMƏNDƏR

  Yunan sözüdür. Əfsanəvi quş adıdır, ölməzlik (yanmazlıq) simvolu hesab olunur, guya odda yanmırmış. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SƏMƏRƏ

  Ərəbcə “meyvə”, “məhsul”, “fayda” deməkdir. Cəmi əsmar kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏMUM

  ər. – qızmar külək

  Tam oxu »
 • SƏNAYE

  Ərəb sözüdür və süni və sənət kəlmələri ilə kökdaşdır. Mənası süni yolla istehsal edilən (təbii olmayan) şeylərlə bağlıdır

  Tam oxu »
 • SƏNƏD

  İstinad kəlməsi ilə qohumdur, “istinad edilən” (kağız və s.) mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏNƏK

  Ərəbcə səhn kimidir, məlum su qabının adıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏNƏKLİK

  Sənəkdan da işlədilir. Su apararkən beldə sənəyin (səhəngin) oturduğu yerdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏNƏM

  Ərəbcə “gözəl”, “büt”, “pərəstişə layiq olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏNGƏR

  Bu söz haqqında bir neçə mülahizə söyləmək olar: a) sin “qəbir” deməkdir, səngər “qazma yer” anlamını verir; b) səng farsca “daş” deməkdir, səngər ar­

  Tam oxu »
 • SƏNGİMƏK

  Sönmək (söngümək) sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏPMƏK

  Sapma vurmaq, sapmaq sözləri ilə qohumdur. “Hər tərəfə yaymaq, saçmaq” deməkdir (toxumu səpirik). (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SƏRAC

  “Lampa”, “şam” deməkdir. Sərrac isə yəhərçidir, sərc (cəmi: soruc) “yəhər” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏRÇƏ

  Bu quşun adı onun çıxardığı səslə bağlıdır. Bir sıra türk dillərində sərçə yerinə cib-cib, cıpçıq, cik-cik kimi sözlər işlədilir

  Tam oxu »
 • SƏRDABƏ

  Fars sözüdür, “zirzəmi” (yeraltı qəbir) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏRGƏRDAN

  Farsca sər (baş) və gərdan (dolanmaq) sözlərindən əmələ gəlib, “başını dolandıran” deməkdir. Gərdan və gərdiş kökdaş sözlərdir, gərdən isə “boyun” mən

  Tam oxu »
 • SƏRGÜZƏŞT

  Farsca sər (baş) və güzəşt (keçən) sözlərindən əmələ gəlib (başa gələn əhvalat). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏRXOŞ

  Farscadır, hərfi mənası “başı xoş” deməkdir, “içkili”, “sərməst” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • SƏRİN

  Saymaq feili zəminində sayın (hörmətli) sifəti əmələ gəldiyi kimi, sər (тер­петь) feilindən də sərin sifəti yaranıb

  Tam oxu »
 • SƏRİŞTƏ

  Farsca səreştən (qarışdırmaq) məsdəri ilə qohumdur, qrammatik əsası səriş sözüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • SƏRİYYƏ

  Ərəbcə “alicənab” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »