Толковый словарь азербайджанского языка

 • is. [türk.] Yoldaş, dost. Minlərcə sənin eşlərin ancaq; Yoxsulları etməkdə oyuncaq. H.Cavid. Sinəm başdan-başa oddur, atəşdir; Ömrüm səadətə əvvəldən

  Полностью »
 • EŞAFOT

  is. [fr.] 1. Qətli icra etmək üçün düzəldilən səhnə. 2. Dar ağacı

  Полностью »
 • EŞDİRİLMƏ

  “Eşdirilmək”dən f.is

  Полностью »
 • EŞDİRİLMƏK

  “Eşdirmək”dən məch

  Полностью »
 • EŞDİRMƏ

  “Eşdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • EŞDİRMƏK

  “Eşmək”dən icb. İpi eşdirmək

  Полностью »
 • EŞELÓN

  [fr.] 1. hərb. Cəbhə dərinliyində və ya girintili-çıxıntılı vəziyyətdə mövqe tutan və bu qaydada yeriyən qoşun hissəsi

  Полностью »
 • EŞELONLAMA

  “Eşelonlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • EŞELONLAMAQ

  f. hərb. Eşelonlar (1-ci mənada) halında yerləşdirmək

  Полностью »
 • EŞELONLANMA

  “Eşelonlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • EŞELONLANMAQ

  məch. hərb. Eşelonlar halında yerləşdirilmək

  Полностью »
 • EŞƏLƏK

  is. məh. Alma, armud, heyva kimi meyvələrin yeyilməyən iç hissəsi

  Полностью »
 • EŞƏLƏMƏ

  “Eşələmək”dən f.is

  Полностью »
 • EŞƏLƏMƏK

  f. 1. Torpaq, kül kimi toz halında olan şeyləri bir şeylə ehmallı qazımaq, qarışdırmaq. Kərim kişi … tonqalın közünü eşələyərək sözə başladı… M

  Полностью »
 • EŞƏLƏNMƏ

  “Eşələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • EŞƏLƏNMƏK

  qayıd. 1. Ayaqları ilə torpağı qurdalayaraq, qazaraq özünə yem aramaq. Cücələrim birər-birər; Suyu görüb yavuq gələr; İçər, gedər, eşələnər

  Полностью »
 • EŞƏNƏK

  is. 1. Toyuğun qazıb açdığı, eşələyib açdığı yer, eşilmiş yer. Toyuq eşənəyi. – Toyuğun başı kəsiləndə eşənəkdə qalar

  Полностью »
 • EŞİDƏN

  is. dan. Dinləyici, dinləyən. Radio eşidənlər

  Полностью »
 • EŞİDİLMƏ

  “Eşidilmək”dən f.is

  Полностью »
 • EŞİDİLMƏK

  məch. 1. Qulaq vasitəsilə qavranılmaq, qulaqla duyulmaq, qulağa çatmaq (səs haqqında). Yuxarıda qat-qarışıq bir səs eşidildi

  Полностью »
 • EŞİDİLMƏZ

  sif. və zərf Eşidilməsi mümkün olmayan, eşidilməyən. [Musa kişinin] yalnız ağzına dəsmal basdıqda səsi eşidilməz oldu

  Полностью »
 • EŞİDİLMƏZLİK

  is. Eşidilməsi mümkün olmayan səsin halı

  Полностью »
 • EŞİK

  is. 1. Bayır, dışarı, çöl. Gecənin bir aləmində Nəbi evdən eşiyə çıxır. “Qaçaq Nəbi”. Hacı Həsən bir söz deməyib gəlir, yapışır İskəndərin qolundan və

  Полностью »
 • EŞİKAĞASI

  is. 1. tar. Şah saraylarında təşrifat məmuru. [Nadir şah] eşikağası mənsəbini [İbrahimxəlil ağanın oğlu Fəzləli bəyə] münasib gördü və bu qulluğu o mə

  Полностью »
 • EŞİLMƏ

  “Eşilmək”dən f.is

  Полностью »
 • EŞİLMƏK

  məch. 1. Eşik-eşik edilmək, qazılmaq, qazıq-qazıq edilmək. Meşələr kökündən eşilir, qocaman palıd ağacları hərləməsinə qazılır, kökündən və damarların

  Полностью »
 • EŞİM-EŞİM

  sif. Buruq-buruq, buruq, burum-burum. Eşim-eşim dağ yolu

  Полностью »
 • EŞİTDİRİLMƏ

  “Eşitdirilmək”dən f.is

  Полностью »
 • EŞİTDİRİLMƏK

  məch. Hiss etdirilmək, qulağına çatdırılmaq, xəbərdar edilmək, bildirilmək

  Полностью »
 • EŞİTDİRMƏ

  “Eşitdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • EŞİTDİRMƏK

  icb. Qulağına çatdırmaq, hiss etdirmək, xəbərdar etdirmək, bildirmək. [Xədicə] indi isə mahnı oxuyub səsini mənə eşitdirirdi

  Полностью »
 • EŞİTMƏ

  “Eşitmək”dən f.is. Eşitmə orqanı

  Полностью »
 • EŞİTMƏK

  f. 1. Hər hansı bir səsi qulaqla qavramaq, almaq, duymaq, mənimsəmək. Danışanların səsini eşitmək. O biri otaqdan səs eşitmək

  Полностью »
 • EŞİTMƏMƏZLİK

  is. 1. Eşitmək qabiliyyətinin olmadığı hal; karlıq. 2. Eşitməmə, dinməmə, qulaq asmama, əməl etməmə. ◊ (Özünü) eşitməməzliyə vurmaq (qoymaq) – özünü e

  Полностью »
 • EŞİTMƏZLİK

  bax eşitməməzlik. Əttar Həsən eşitməzlik edib evə girdi və qapını çəkib bərk örtdü. Çəmənzəminli

  Полностью »
 • EŞQ

  is. [ər.] 1. Sevgi, məhəbbət, sevda, böyük istək hissi, sonsuz bağlılıq. Vətən eşqi. Övlad eşqi. Həyat eşqi

  Полностью »
 • EŞQBAZ

  [ər. eşq və fars. …baz] Qadın düşkünü, arvadbaz, aşiqanə macəraları sevən adam

  Полностью »
 • EŞQBAZLIQ

  is. 1. Eşq macəralarına meyil, yalandan eşq yetirmə, məhəbbətdən danışma, sevişmə. …Uşaqlarımız bekar qalanda ya gərək teatrlarımıza gedib eşqbazlıq n

  Полностью »
 • EŞQLİ

  sif. Hərarətli, həyəcanlı, ehtiraslı. Eşqli qəlb. – Qan salmağa aralığa; Çox eşqli pərvanəsən. “Qurbani”

  Полностью »
 • EŞQNAMƏ

  is. [ər. eşq və fars. …namə] Aşiqanə məktub, eşq, sevgi ifadə edən məktub. Bir-birlərinə deyəcəkləri sözləri aylardan bəri əzbərləmişdilər, ortalığa a

  Полностью »
 • EŞQPƏRVƏR

  [ər. eşq və fars. …pərvər] Eşq bəsləyən, eşq yetirən, sevən. [Sofiya xanım:] Sizin bu qədər eşqpərvər bir qəlbə malik olduğunuzu zənn etməzdim

  Полностью »
 • EŞMƏ₁

  1. “Eşmək”dən f.is. 2. sif. Burulmuş, eşilmiş, eşilib hazırlanmış. Eşmə qamçı. – Molla uzun və qara müştüyün başına sancılmış eşmə papirosa qullab vur

  Полностью »
 • EŞMƏ₂

  is. Uşaqların aşıqla oynadıqları bir oyun adı

  Полностью »
 • EŞMƏ-EŞMƏ

  bax eşim-eşim. Nəbinin bığları eşmə-eşmədir; Papağı güllədən deşmə-deşmədir. “Qaçaq Nəbi”

  Полностью »
 • EŞMƏK₂

  is. məh. Yaxası xəzli, gödəkqollu, qadın üst geyimi

  Полностью »
 • EŞMƏK

  f. 1. Qazımaq, qazıyıb açmaq, qurdalamaq (torpağı, qumu, külü və s.-ni). …[Pələng də] məni görmüşdü. Pəncəsi ilə acıqlı-acıqlı yeri eşir, dırmalayırdı

  Полностью »
 • EŞSİZ

  sif. [türk.] 1. Yalqız qalmış, tək qalmış; yoldaşsız, dostsuz, kimsəsiz. 2. Misilsiz, misli olmayan, tayı-bərabəri olmayan

  Полностью »
 • EŞŞƏK

  is. 1. At fəsiləsindən iribaşlı, alçaqboylu, uzunqulaqlı yük və minik heyvanı; uzunqulaq. Allaflar çuval-çuval arpa, buğda və saman alıb arabalara dol

  Полностью »
 • EŞŞƏKARISI

  is. zool. Zərqanadlılar fəsiləsindən arıya bənzər sarı, parlaq qanadı olan, iynəli böcək

  Полностью »
 • EŞŞƏKBELİSINDIRDI

  is. Uşaqların dombaltma durub biri-birinin belindən atılaraq oynadıqları oyun; atlanbac

  Полностью »